Denna rapport utgör en kort introduktion till rapporten Vem får man vara i vårt samhälle? Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa.

Huvudrapporten är den första svenska kunskapssammanställning som gjorts om transpersoners psykosociala situation och hälsa. Både denna kortversion och huvudrapporten publiceras som ett tillägg till den förra regeringens uppdrag att utreda hälsosituationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt). De problem avseende psykosocial situation och psykisk hälsa som många transpersoner upplever aktualiserar frågan hur samhället kan bidra till en förbättrad utveckling och förståelse för transpersoners situation. En nyckel till detta är vetenskaplig kunskap.

I denna introduktion lyfts bland annat:

  • Frågor som är centrala för transpersoners livssituation och psykiska hälsa.
  • Forskning som kan underlätta förståelsen av transpersoner.
  • Problematisering av traditionella identitetskonstruktioner och av heteronormen.
  • Transpersonsfenomenet i ett historiskt perspektiv.
  • Förslag till insatser och fortsatt forskning.

Rapporten riktar sig till politiker, beslutsfattare och studerande. Andra viktiga målgrupper är skol- och vårdpersonal, men också en intresserad allmänhet. Författare är docent Sam Larsson, professor John Lilja och medicine doktor Bjöörn Fossum i samarbete med sexolog Maj-Briht Bergström-Walan och docent Marianne Berg.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2008-08-28
  • Antal sidor: 46
  • Artikelnummer: FHI080241