Återrapportering av befolkningsstudie om spel – Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag under 2022

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har under 2022 gjort fördjupade analyser av befolkningsundersökningarna Swelogs 2021 och undersökningen om spel om pengar bland unga och föräldrar (USUF), med uppdrag att kommunicera resultaten till relevanta målgrupper, att utifrån kompletterande material fördjupa kunskapen om grupper som löper förhöjd risk att drabbas av spelproblem, att belysa konsekvenser av covid-19-pandemin samt vid behov föreslå åtgärder som stärker spelförebyggande arbete utanför spelmarknaden. Publikationen är vår återredovisning till regeringen av uppdraget. Den kan även vara av intresse för andra nationella myndigheter samt för politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå och andra som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom spelområdet.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 45
Artikelnummer: 23083-1