Bör Sverige införa ett sju-valent konjugerat pneumokockvaccin (PCV7) i det allmänna barnvaccinationsprogrammet? Rapport från Socialstyrelsens arbetsgrupp

Lyssna

Denna rapport är en sammanfattning av den bakgrund och de slutsatser som en expertgrupp har kommit fram till vad gäller införande av pneumokockvaccin i det svenska vaccinationsprogrammet för barn.

Socialstyrelsen tillsatte i början av 2007 en expertgrupp för att ta fram ett kunskapsunderlag för myndighetens bedömning av om ett pneumokockvaccin (PNC7) ska ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Expertgruppen har utgått från de underlag som Refvac (Referensgruppen för vaccin) har tagit fram för Smittskyddsinstitutets räkning.

Denna rapport har legat till grund för Socialstyrelsens publikation, Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 27
Artikelnummer: 2008-132-1