Folkhälsomyndigheten är en kunskapsmyndighet som följer hälsan i befolkningen. Kunskapen om barn, unga och covid-19 behöver kontinuerligt analyseras i ljuset av hur pandemin utvecklas. Detta är den tredje kunskapssammanställningen om barn, unga och covid-19. Rapporten beskriver utvecklingen av den epidemiologiska situationen i Sverige och sammanfattar kunskapsläget om covid-19 hos barn och unga med fokus på skola utifrån forskning publicerad från 1 oktober 2020 till 10 mars 2021.

Resultaten från denna uppdatering visar bland annat att det fortsatt är få barn och unga som har drabbats av allvarlig sjukdom och död. Den epidemiologiska övervakningen i Sverige pekar i dagsläget på ett ökande antal fall bland barn och unga, vilket delvis kan förklaras av en ökad testning. Barn i alla åldrar är mottagliga för SARS-CoV-2 och kan sprida viruset vidare. Det finnas en åldersgradient, där små barn är mindre mottagliga för viruset än äldre barn, och där äldre barn (tonåringar) är mindre mottagliga än vuxna. Det aktuella kunskapsläget pekar på att det finns en andel smittade barn som är asymtomatiska, de smittas alltså av SARS-CoV-2, men får inga symtom. Kunskapen om barns mottaglighet för SARS-CoV-2 utvecklas i takt med en utökad testning av barn och unga.

Kunskapsläget om de nya virusvarianterna utvecklas i snabb takt och den nya virusvarianten, B.1.1.7 är mer smittsam i alla åldersgrupper. Det innebär att denna mer smittsamma variant drabbar fler, vilket i sig kan öka den totala sjukdomsbördan i hela samhället. Det aktuella kunskapsläget pekar på att risken för allvarlig sjukdom inte är högre för B.1.1.7 än för tidigare virusvarianter bland barn. Fler studier behövs för att följa kunskapsutvecklingen om viruset. Kunskapen om övriga virusvarianter är ännu mycket begränsad i relation till området barn, unga och skola.

Sammanfattningsvis drabbas barn och unga generellt inte av allvarlig sjukdom och död i covid-19 pandemin. Däremot har pandemins konsekvenser i det omgivande samhället stor inverkan på barn och unga, som exempelvis distansundervisning i stället för närundervisning, oro för föräldrars arbetslöshet samt saknad av vänner och familj. Det är centralt att hela tiden se över så att de smittskyddsåtgärder som vidtas är väl avvägda och inte får mer negativa konsekvenser än covid-19 pandemin självt.

Relaterad läsning