Den här rapporten redovisar resultat från Folkhälsomyndighetens kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019. Syftet med rapporten är att ge en aktuell bild av det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå samt följa upp och jämföra med resultaten från 2015 års kartläggning.

Resultaten visar att det skett en ökning av andelen kommuner som arbetar med att förebygga suicid, från 23 till 50 procent. Andelen kommuner med en handlingsplan för det suicidpreventiva arbetet ökade också, från 11 till 31 procent. Även bland regionerna har andelen ökat: År 2019 svarade 90 procent att de driver, samordnar eller deltar i ett arbete med att förebygga suicid, jämfört med 71 procent 2015. Ökningen gäller även antalet länsstyrelser som deltar i något arbete med uttalat mål att förebygga suicid, från 4 till 10 stycken. Rapporten riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, exempelvis i kommuner, regioner och ideella organisationer.

Läs mer

Fler kommuner och regioner arbetar med att förebygga självmord