Folkhälsa i ett förändrat klimat – Folkhälsomyndighetens mål och handlingsplan för klimatanpassning 2021–2024

Lyssna

Publikationen innehåller en kort bakgrund om vilka hälsorisker som har identifierats för Sverige utifrån ett förändrat klimat. Vidare beskrivs klimatanpassningsarbetet i Sverige och Folkhälsomyndighetens ansvarsområde och uppdrag, samt några viktiga samhällsmål som styr och stödjer Folkhälsomyndighetens klimatanpassningsarbete.

Publikationen presenterar därefter de fem mål som Folkhälsomyndigheten antagit för sitt arbete med klimatanpassning, samt en handlingsplan för hur varje mål ska uppnås. Målen anger en inriktning för det fortsatta arbetet med att integrera klimatanpassning i ordinarie verksamhet. Handlingsplanen anger utformningen för arbetet med att nå målen och består av åtgärder som ska genomföras under 2021–2024. I den årliga verksamhetsplaneringen preciseras sedan vad som ska göras under varje åtgärd, av vem och med vilka resurser.

Publikationen ska i första hand vägleda Folkhälsomyndigheten i att hantera klimatförändringens påverkan på myndighetens verksamhet och uppdraget att initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning.

Publikationen riktar sig även till andra aktörer som arbetar med klimatanpassning i Sverige, med information om hur Folkhälsomyndigheten utifrån vårt ansvarsområde och uppdrag har prioriterat i klimatanpassningsarbetet och hur vi avser att hantera uppgiften under tidsperioden 2021–2024.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 20207