Folkhälsomyndigheten rapporterar årligen till regeringen om utvecklingen av hälsan och dess bestämningsfaktorer. Det här är 2016 års rapport. I den redovisar myndigheten aktuell och uppdaterad data och statistik om befolkningens hälsa och beskriver även utvecklingen av de faktorer som påverkar hälsan, såsom livsvillkor och levnadsvanor. Redovisningen sker på nationell nivå och bygger främst på data från olika centrala register samt data från ett antal enkäter med folkhälsoanknytning.

Rapporten kan med fördel användas som en kortfattad och översiktlig sammanfattning av ett antal viktiga indikatorer som tillsammans ger en bild av hur folkhälsan i Sverige utvecklas. Innehållet är av intresse för politiker och andra beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, men även för profession inom t.ex. hälso- och sjukvård och socialtjänst, för forskare och studenter vid vård- och folkhälsoutbildningar och liknande och för medier.