Folkhälsan i Sverige är i ett internationellt perspektiv fortsatt god och för stora delar av befolkningen utvecklas hälsan positivt. Under 2006–2017 sjönk den förtida dödligheten och medellivslängden ökade med 1,6 år i genomsnitt. Men skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor syns mellan såväl kvinnor och män som mellan socioekonomiska grupper för de flesta mått på hälsan och dess bestämningsfaktorer.

Det övergripande folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Rapporten visar dock att vissa skillnader mellan olika grupper ökar över tid och att utvecklingen därmed inte går mot att uppfylla det målet. Det gäller bland annat återstående medellivslängd, som ökar mellan grupper med för- respektive eftergymnasial utbildningsnivå. Skillnaderna ökar också när det gäller andel elever som har behörighet till gymnasiet beroende på föräldrars utbildningsnivå, vilket riskerar att öka ojämlikheten i hälsa i framtiden.

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att årligen lämna en rapport om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Årsrapporten redogör även för hur jämlikt hälsan är fördelad. Rapporten är tänkt att utgöra ett kunskapsunderlag för i första hand regeringen, men även för politiker och tjänstemän på regional nivå samt andra statliga myndigheter med intresse av att följa folkhälsofrågorna.

Som komplement till årsrapporten finns också det webbaserade systemet Folkhälsans utveckling – siffror, grafik och text som består av ett antal utvalda indikatorer, som uppdateras löpande när ny data finns tillgänglig och som ger möjlighet till fördjupad kunskap.

Relaterad läsning