Framtida kostnader för antibiotikaresistens – Slutredovisning av regeringsuppdrag om direkta och indirekta kostnader och konsekvenser av antibiotikaresistens i svensk vård

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag utrett kostnader och andra konsekvenser till följd av ökad antibiotikaresistens i Sverige. Enligt de prognoser vi har tagit fram väntas antalet fall av resistens att fördubblas på drygt tio år. År 2050 kommer antalet fall vara fyra gånger fler än i dag. Totalt innebär detta en merkostnad för samhället på cirka 16 miljarder kronor fram till 2050. Utredningen baseras på data över anmälningspliktig resistens samt den utveckling dessa resistenstyper haft i Sverige under de senaste åren.

Rapporten är framtagen som en del i det regeringsuppdrag som myndigheten har fått för att utveckla en modell för hälsoekonomiska beräkningar av samhällskonsekvenserna till följd av antibiotikaresistens. Uppdraget har återrapporterats till Socialdepartementet den 17 januari 2018.

Engelsk version av publikationen

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 37
Artikelnummer: 02263-2017