Den här rapporten redovisar resultaten från en sammanställning och analys av hälso- och sjukvårdens händelseanalyser av suicid. De identifierade felhändelserna och bidragande bakomliggande orsakerna rörde sig främst om brister i uppföljning av åtgärder, brister i vård- och behandlingsplaner, brister i bedömningar av självmordsrisken och brister i samverkan mellan vårdaktörer med olika ansvar för patienten. Sammanställningen syftar till att ge ökad kunskap som kan bidra till att förbättra patientsäkerheten och därmed minska självmordshandlingar hos patienter med psykisk ohälsa. Genom att återföra kunskapen till vården, är förhoppningen att den kan bidra till att hälso- och sjukvården blir ännu mer självmordsförebyggande.

Rapporten riktar sig främst till vårdgivare som ett underlag för att utveckla vårdens ledningssystem, och till personal som i sitt arbete möter patienter med psykisk ohälsa. Rapporten kan även användas av beslutsfattare på regional och nationell nivå.

Rapporten har tagits fram gemensamt av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.