I detta dokument presenteras Socialstyrelsens samlade bedömning av om ett vaccin mot humant papillomvirus (HPV) bör ingå i det allmänna svenska vaccinationsprogrammet för barn.