Hur mår personer med finländskt ursprung? – Delarbete inom Folkhälsomyndighetens uppdrag om Sveriges nationella minoriteter

Lyssna

Denna rapport innehåller en uppföljning av hälsosituationen bland personer med finländskt ursprung; sverigefinnar, finnar och finlandssvenskar. Dessutom innehåller rapporten en diskussion kring en möjlig metod för att följa upp hälsosituationen i gruppen. Resultaten baseras på en enkätundersökning som skickades ut under 2017-2018 till 10 000 personer med ett finländskt ursprung.

I rapporten framkom att personer med finländskt ursprung uppger att de har en god allmän hälsa. Samtidigt anger personer med finländskt ursprung högt blodtryck och riskkonsumtion av alkohol i högre utsträckning än den svenska befolkningen. Innehållet i rapporten ger kunskap om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor bland personer med finländskt ursprung, vilket är av intresse för politiker och andra beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, men även för forskare inom området nationella minoriteter och sverigefinnar.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: