Jämlik tandhälsa - En analys av självskattad tandhälsa i Sveriges befolkning

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har sedan 2004 följt den självskattade tandhälsan genom enkäten "Hälsa på lika villkor". I rapporten presenteras en analys av hur socioekonomiska faktorer och levnadsvanor är relaterade till individens självskattade tandhälsa.

De flesta i Sverige tycker att den egna tandhälsan är god, men det finns stora och tydliga skillnader mellan olika grupper, bland annat beroende på utbildning och ekonomi. De som röker eller snusar dagligen uppger sämre tandhälsa än genomsnittet, liksom personer med riskkonsumtion av alkohol och personer med fetma (BMI över 30).

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rapporten mot bakgrund av det folkhälsopolitiska målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För att detta mål ska nås när det gäller tandhälsan krävs insatser på både kort och lång sikt. Till exempel för att förändra levnadsvanorna i de grupper som har störst behov men också förebyggande insatser redan under tidig barndom, eftersom skillnader som uppkommer tidigt tenderar att bli större med åren.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: