Detta kunskapsunderlag belyser de två sjukdomarna mässling och röda hund ur en lång rad aspekter och har varit en grund vid färdigställandet av en nationell handlingsplan.

Dokumentet kan även användas av den som arbetar inom hälso- och sjukvård och söker fördjupad kunskap.