The annual report of enhanced pertussis surveillance describes the outcome of the number of reported cases of pertussis for all age groups with enhanced monitoring of pertussis in children and adolescents that has been ongoing in Sweden since 1997. The report describes in detail the prevalence of pertussis based on age, vaccination status and disease burden with focus on children younger than one year. The report is intended as knowledge support for researchers and caregivers. The target group for the annual report is staff at infection control units and units that provide knowledge support to staff in maternity care, child health care as well as primary care.

Further reading

In Swedish

Årsrapporten för övervakningen av kikhosta (pertussis) beskriver utfallet av antal rapporterade fall av kikhosta för alla åldersgrupper med förstärkt övervakning av kikhosta hos barn och ungdomar som pågått i Sverige sedan 1997. Rapporten beskriver i detalj förekomst av kikhosta utifrån ålder, vaccinationsstatus och sjukdomsbörda med särskilt fokus på barn yngre än ett år. Rapporten är avsedd som kunskapsstöd för forskare och vårdgivare. Målgruppen för årsrapporten är personal på smittskyddsenheter samt på enheter som ger kunskapsstöd till personal inom mödra- och barnhälsovård samt primärvård.