Plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter 2022-2024

 • Publicerad: 29 oktober 2021
 • Artikelnummer: 21250
 • Folkhälsomyndigheten

Om publikationen

Denna plan avser Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning utifrån alkohollagen (2010:1622) samt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter under 2022-2024.

Syftet är att tydliggöra för länsstyrelser, kommuner och Polismyndigheten vilken tillsynsvägledning Folkhälsomyndigheten planerar under perioden och på vilket sätt den ska ges.

Planen ska lyfta fram och tydliggöra Folkhälsomyndighetens prioriteringar på området utifrån en samlad kartläggning och behovsanalys.

Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för en samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn som bidrar till att uppfylla lagstiftningarnas intentioner.

Folkhälsomyndigheten gör en årlig översyn och uppdatering av planen. Det finns olika omvärldsfaktorer som till exempel ändrad lagstiftning, ny rättspraxis eller uttalade prioriteringar från regeringen som kan påverka vår prioritering när det gäller tillsynsvägledning och därmed även planen.

Projektledare för arbetet har varit Stefan Persson. I den slutliga handläggningen har enhetscheferna Josefin P Jonsson och Marie Risbeck samt avdelningschef Anna Bessö medverkat.

Folkhälsomyndigheten

Johan Carlson

Generaldirektör

Prioriterad tillsynsvägledning 2022-2024

I tabell 1 och 2 återfinns de områden och insatser som Folkhälsomyndigheten prioriterar 2022-2024 enligt alkohollagen (AL) respektive lagen om tobak och liknande produkter (LTLP). Eftersom nya lagförslag och andra omständigheter kan komma att påverka behoven av tillsynsvägledning under perioden kommer vi att göra en årlig översyn och uppdatering av planen.

Tabell 1. Tabellen visar Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning enligt alkohollagen 2022-2024 som fördelar sig på område, insatser och verksamhetsår.
Område Insatser Verksamhetsår
Servering Publicera vägledning för tillämpning av bestämmelser om servering m.m. 2022
Servering Ta fram utbildning riktad mot kommunala alkoholhandläggare, utifrån regeringsuppdrag: Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten (regeringen.se) 2022
Detaljhandel folköl Ta fram vägledning och stöd för kommunernas tillsyn av detaljhandel med folköl 2022
Servering Ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet för befintliga tillstånd (s.k. inre tillsyn) 2022-2023
Servering Ta fram vägledning om anmälan av lokal för catering, provsmakning, m.m. 2023
Servering Ta fram vägledning om servering folköl 2024
Tabell 2. Tabellen visar Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning enligt lagen om tobak och liknande produkter 2022-2024 som fördelar sig på område, insatser och verksamhetsår.
Område Insatser Verksamhetsår
Handel med tobak och liknande produkter Ta fram vägledning och stöd för kommunernas tillsyn av detaljhandel 2022
Handel med tobak och liknande produkter samt rökfria miljöer Publicera relevanta rättsfall på myndighetens webbplats 2022
Handel med tobak Ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet för befintliga tillstånd (s.k. inre tillsyn) 2022-2023
Rökfria miljöer Ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av vattenpipsrökning på serveringsställen 2023
Handel med tobak Revidera vägledning till kommunerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning 2024
Rökfria miljöer Revidera vägledning om kommunernas tillsyn av rökfria utomhusmiljöer 2024

Under 2022 kommer vi gemensamt för både alkohol- och tobaksområdet även prioritera att fortsatt delta i det myndighetsgemensamma arbetet som samordnas av Skatteverket med att ta fram stöd för kommunernas granskning av ekonomisk lämplighet vid prövning av tillstånd för alkoholservering och försäljning av tobaksvaror (dvs. revidering av den s.k. Hjortronboken).

Utöver detta kommer vi fortlöpande ge tillsynsvägledning genom att:

 • besvara frågor om AL och LTLP som inkommer till Folkhälsomyndigheten,
 • fortlöpande se över och vid behov uppdatera Folkhälsomyndighetens webbsidor och vägledningar inom alkohol- och tobaksområdet,
 • anordna en årlig konferens för länsstyrelsernas alkohol- och tobakshandläggare (oktober),
 • delta vid länsstyrelsernas nationella nätverksträffar om alkohol- och tobakstillsyn (SLATT-nätverket),
 • delta vid regionala nätverksträffar som länsstyrelsen anordnar vid förfrågan och när möjlighet finns,
 • delta vid nationella eller regionala konferenser.

Tillsynsvägledning hänger nära samman med Folkhälsomyndighetens normeringsarbete i form av föreskrifter och allmänna råd. Under 2022-2024 planerar vi bland annat att:

 • revidera föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:8) om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning.

Beskrivning av tillsynsvägledande områden och insatser enligt alkohollagen

Servering

Under 2022 planerar vi att publicera en vägledning för området servering. Vägledningen kommer att ha handbokskaraktär och syftar till att stödja kommunerna i tillämpning av lagens bestämmelser på området servering. I vägledningen samlar vi förarbeten, bestämmelser och i förekommande fall rättspraxis. Vägledningen kommer att vara ett levande dokument som uppdateras vid behov, exempelvis utifrån ny rättspraxis och ändrade föreskrifter eller lagstiftning. I vägledningen ger vi tolkningshjälp i form av kommentarer och i vissa fall exempel. Vägledningen kommer inte att innehålla praktiskt stödmaterial för t.ex. tillsyn och handläggning eller prövning av serveringstillstånd.

Kopplat till denna vägledning har Folkhälsomyndigheten fått ett regeringsuppdrag att ta fram en utbildning riktad mot kommunala alkoholhandläggare. I uppdraget ingår att informera om lagstiftning, rättspraxis och förarbeten. Arbetet har påbörjats under hösten 2021 och ska redovisas till regeringen senast den 30 mars 2022.

Det myndighetsgemensamma arbetet med att ta fram stöd till kommunerna för granskning av ekonomisk lämplighet vid prövning av ansökan om serveringstillstånd är fortsatt prioriterat. Under 2022 planerar vi också att själva påbörja framtagning av en vägledning för kommunernas löpande tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet för befintliga serveringstillstånd (s.k. inre tillsyn). Arbetet kommer att samordnas med framtagande av stöd för kommunernas inre tillsyn av befintliga tillstånd för tobaksförsäljning. Vi avser att slutföra arbetet under 2023.

Under 2023 planerar Folkhälsomyndigheten att ta fram vägledning om anmälan av lokal för catering, provsmakning, m.m. som kommer kunna användas som stöd i kommunernas tillsyn. Den planeras bland annat innehålla stöd kring vad som anses vara skillnaden mellan provsmakning och servering enligt alkohollagen samt hantering av provsmakning av nya sorters alkoholdrycksliknande preparat.

Under 2024 planerar vi också ta fram en vägledning för området servering av folköl. Den kommer att publiceras i form av generell vägledning med tillhörande stöd och syftar till att stödja kommunerna i tillämpning av lagens bestämmelser på området servering av folköl.

Ytterligare insatser för år 2024 beslutas efter uppföljning och utvärdering av den vägledning för tillämpning av bestämmelser om servering m.m. som publiceras i början av 2022. De behov av fördjupad vägledning som identifieras bland annat genom uppföljningen kommer att beaktas i de årliga revideringarna av denna tillsynsvägledningsplan.

Detaljhandel folköl

Under 2022 planerar vi att slutföra arbetet med att ta fram vägledning för kommunernas tillsyn över detaljhandel med folköl. Vägledningen planeras innehålla stödmaterial för genomförandet av såväl tillsynsbesök som granskning av anmälan och egenkontrollprogram. En viktig dimension i vägledningen är stöd för samordning av den kommunala tillsynen i detaljhandel. Vi planerar i samband med detta arbete också att ta fram vägledning för framtagande av egenkontrollprogram. Där det är ändamålsenligt samordnas arbetet med framtagande av vägledning om bestämmelser gällande detaljhandel med tobak och liknande produkter enligt LTLP.

Beskrivning av tillsynsvägledande områden och insatser enligt lagen om tobak och liknande produkter

Handel med tobak och liknande produkter

Under 2022 planerar vi att slutföra arbetet med att ta fram vägledning och stödmaterial för kommunernas tillsyn i detaljhandeln. Några enskilda vägledningar har redan publicerats under 2021, t.ex. tillsyn av försäljningsställen som saknar tillstånd. Under 2022 planeras en generell vägledning för kommunernas tillsyn i detaljhandeln och tillhörande stöd i form av checklista för tillsyn. Vi planerar även att ta fram vägledningar för kommunernas tillsyn av märkning med hälsovarningar samt ålderskontroll vid distanshandel och automatförsäljning. Där det är ändamålsenligt kommer arbetet att samordnas med framtagande av vägledning om bestämmelser gällande detaljhandel med folköl enligt AL. Då kommunens tillsyn även omfattar marknadsföringsbestämmelser kommer vi att samverka med Konsumentverket i arbetet.

Det myndighetsgemensamma arbetet med att ta fram stöd till kommunerna för granskning av ekonomisk lämplighet vid prövning av ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning är fortsatt prioriterat. I anslutning till detta planerar vi under 2022 att ta fram en vägledning för kommunernas efterföljande tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet gällande befintliga tillstånd för tobaksförsäljning (s.k. inre tillsyn). Även här kommer arbetet att samordnas med framtagande av stöd för kommunernas inre tillsyn av befintliga alkoholserveringstillstånd. Vi avser att slutföra arbetet under 2023.

Under 2022 planerar vi att på myndighetens webbplats skapa en webbsida där vi löpande publicerar referat av relevanta rättsliga avgöranden som gäller tillämpningen av LTLP.

Reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning börjar tillämpas på andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak den 20 maj 2024. Vi planerar därför att under 2024 revidera befintlig vägledning till kommunerna och informera om reglerna.

Rökfria miljöer

Under 2023 planerar vi att ta fram vägledning för kommunernas tillsyn på serveringsställen vad gäller försäljning av röksessioner med vattenpipa i rökrum. För verksamhetsåret 2024 planerar vi se över befintlig vägledning om rökfria utomhusmiljöer i syfte att ta fram ny målgruppsanpassad vägledning för kommunernas tillsyn.

Folkhälsomyndighetens arbete med tillsynsvägledning

Folkhälsomyndigheten är nationell tillsynsvägledande myndighet utifrån AL och LTLP där kommunen och Polismyndigheten utövar tillsyn. I det tillsynsvägledande uppdraget ingår samordning, uppföljning och utvärdering av tillsynsverksamheten samt stöd och råd till tillsynsmyndigheterna.

Länsstyrelsen ansvarar enligt båda lagstiftningarna för tillsynen inom länet och ska biträda kommunerna med råd och stöd. Uppdelningen av ansvar mellan nationell och regional nivå innebär att Folkhälsomyndigheten i första hand lämnar tillsynsvägledning via länsstyrelserna till de lokala tillsynsmyndigheterna.

Stöd och råd till tillsynsmyndigheterna

Folkhälsomyndigheten ger i dag tillsynsvägledning till länsstyrelserna, kommunerna och Polismyndigheten i form av handböcker, vägledning för tillsyn och information på vår webbplats. Dessutom medverkar vi på länsstyrelsernas nationella träffar för alkohol- och tobakshandläggare, regionala nätverksträffar för kommunala tillsynshandläggare samt ger stöd och råd till länsstyrelserna när vi får frågor.

Vi ser löpande över våra vägledningar, föreskrifter och allmänna råd och reviderar dem vid behov. I vårt arbete med normering och framtagande av vägledning inhämtas synpunkter från berörda målgrupper, bland annat i form av referensgrupper och remissarbete.

Uppföljning och utvärdering av tillsynen

För att veta om tillsynen fungerar som det är tänkt behöver tillsynen följas upp och utvärderas. Folkhälsomyndigheten följer årligen upp rättstillämpningen samt länsstyrelsernas och kommunernas tillsyn enligt AL och LTLP. Länsstyrelserna och kommunerna får bland annat redogöra för resurstillgång, samverkan i tillsynsverksamheten, antal tillsynsbesök och behov av råd och stöd inom olika tillsynsområden. Länsstyrelserna lämnar även en bedömning av kommunernas arbete med tillsyn på alkohol- respektive tobaksområdet till Folkhälsomyndigheten. Resultaten från uppföljningarna används både av länsstyrelserna, kommunerna och Folkhälsomyndigheten för att utveckla arbetet med tillsyn och vägledning, men även av andra berörda för att följa upp arbetet inom områdena.

Samordning av tillsynen

Tillsynsvägledningen ska stödja länsstyrelsernas uppdrag samt kommunernas tillsyn så att de kan bedriva en effektiv, rättssäker och likvärdig tillsyn. Folkhälsomyndighetens ambition är att samordna tillsynen genom att följa kunskapsläget, ta fram vägledningar och stöd för tillsynsverksamheten samt regelbunden dialog och samverkan med länsstyrelserna. Dialog och samverkan genomförs även med andra tillsynsvägledande myndigheter, som exempelvis Konsumentverket och Läkemedelsverket, i syfte att främja nationell samordning av tillsynsvägledningen.

Uppföljning av tidigare plan för tillsynsvägledning 2021

Folkhälsomyndigheten har följt upp de prioriterade tillsynsvägledande insatser och normeringsarbete som angavs i planen 2021. De sammanfattas nedan uppdelade per lagstiftningsområde.

Alkohollagen

Folkhälsomyndigheten har under 2021 bedrivit löpande tillsynsvägledning inom alkoholområdet. En föreskriftsändring och ett antal vägledningar har genomförts eller påbörjats:

 • Folkhälsomyndigheten har under 2021 tagit fram och löpande uppdaterat tillsynsvägledning för serveringsställen med serveringstillstånd vad gäller tillämpning av särskilda bestämmelser till följd av covid-19 pandemin.
 • Folkhälsomyndigheten har under 2021 arbetat med att ta fram vägledning för tillämpning av bestämmelser om alkoholservering m.m. Vägledningen kommer att publiceras i början av 2022.
 • Myndigheten har i juni 2021 fått ett regeringsuppdrag att ta fram en utbildning till kommunala alkoholhandläggare om den vägledning om serveringsbestämmelserna som arbetas med. Arbetet kommer slutföras under 2022.

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten (Ekonomistyrningsverket.se)

Folkhälsomyndigheten har under 2021 påbörjat arbetet med att ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av folköl i detaljhandeln. Arbetet kommer slutföras under 2022.

 • Ändring i föreskrifter (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov trädde i kraft 1 januari 2021 (ändringsförfattning HSLF-FS 2020:77). Informationsinsats om ändringarna i föreskriften genomfördes i januari 2021.
 • Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2020:76) om anmälan av förändringar i en serveringsverksamhet gäller från och med den 1 januari 2021. Informationsinsats genomfördes i januari 2021.

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov HSLF-FS 2020:77

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om anmälan av förändringar i en serveringsverksamhet HSLF-FS 2020:76

Lagen om tobak och liknande produkter

Folkhälsomyndigheten har under 2021 arbetat med att ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av tobak och liknande produkter i detaljhandeln. Arbetet kommer slutföras under 2022 men några enskilda vägledningar har tagits fram under 2021:

 • Folkhälsomyndighetens vägledning om kommunen och Polismyndighetens tillsynsansvar över handel med tobak och liknande produkter publicerades i april 2021.
 • Folkhälsomyndighetens vägledning för kommunen och Polismyndighetens tillsyn över försäljningsställen som saknar tillstånd att sälja tobaksvaror publicerades i juni 2021.
 • Folkhälsomyndighetens vägledning för kommunernas tillsyn av hälsovarningar på cigarrer publicerades i juni 2021.

Kommunen och Polismyndighetens tillsynsansvar över handel med tobak och liknande produkter

Vägledning för kommunens och Polismyndighetens tillsyn över försäljningsställen som saknar tillstånd att sälja tobaksvaror

Vägledning för kommunernas tillsyn av märkning på cigarrer

Gemensamt för båda lagarna

 • Folkhälsomyndigheten har under 2021 arbetat med att revidera vägledning och stödmaterial om kontrollköp. Arbetet kommer slutföras under december 2021.
 • I oktober 2021 genomförde Folkhälsomyndigheten en samverkanskonferens för länsstyrelsernas alkohol- och tobakshandläggare. Huvudsakligt innehåll var erfarenhetsutbyte, utveckling av myndighetssamverkan och kommande tillsynsvägledningsinsatser.
 • Folkhälsomyndigheten har löpande besvarat frågor om tillämpningen av lagstiftningarna och löpande deltagit vid länsstyrelsernas nätverksträffar för alkohol- och tobakshandläggare.
 • Under 2021 har vi aktivt deltagit i det myndighetsgemensamma arbetet med att ta fram stöd för kommunernas granskning av ekonomisk lämplighet vid prövning av tillstånd för alkoholservering och försäljning av tobaksvaror. Arbetet samordnas av Skatteverket och antas slutföras i början av 2022.

Behov och prioritering av tillsynsvägledning

För att avgöra vilka vägledningsinsatser som ska prioriteras under 2022-2024 har vi genomfört kartläggningar och analyser. Resultaten har använts som underlag för denna plan.

Kartläggning och analys av vägledningsbehov

För att kartlägga behovet av tillsynsvägledning inom vårt ansvarsområde gjorde vi under 2021 en omvärldsanalys. Den bestod i att kartlägga:

 • ändringar av regler som berör tillsynsområdena,
 • uttalade prioriteringar från regeringen, exempelvis områden som lyfts i regeringens nationella strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt Agenda 2030,
 • utveckling av bruk och skadliga hälsoeffekter inom alkohol- och tobaksområdet,
 • de operativa tillsynsmyndigheternas behov av tillsynsvägledning utifrån bland annat underlag från uppföljning av alkohol- och tobakstillsynen och kontakter via e-post, telefon samt nationella och regionala nätverksträffar med tillsynshandläggare vid länsstyrelserna och kommunerna,
 • områden där tillsynsvägledning saknas eller är bristfällig och
 • Folkhälsomyndighetens befintliga tillsynsvägledning och dess behov av uppdatering.

Grunder för våra prioriteringar

Efter analysen gjorde Folkhälsomyndigheten en prioritering av vägledningsbehoven. Prioriteringen tar särskild hänsyn till följande aspekter:

 • nya regler och ny rättspraxis,
 • bristfällig vägledning,
 • ny kunskap,
 • brister i lagefterlevnad,
 • brister i tillsyn och tillståndsprövning,
 • jämlikhet i hälsa,
 • skydd av barn och unga samt
 • samordningsvinster.

Områden med stort behov av tillsynsvägledning

Av de områden som Folkhälsomyndigheten prioriterat var det ett antal som även länsstyrelser och kommuner har lyft fram i olika sammanhang.

Ett exempel på detta är resultat från Folkhälsomyndighetens årliga länsrapportundersökning med enkäter som går ut till samtliga kommuner och länsstyrelser. Här efterfrågas bland annat en bedömning av vilka områden som kommunerna har behov av tillsynsvägledning i form av råd och stöd i sitt arbete med tillsyn enligt AL och LTLP. Av länsstyrelsernas och kommunernas svar avseende år 2020 framkom i stor utsträckning överensstämmande resultat. De områden som huvudsakligen lyftes fram var:

 • ekonomisk granskning vid tillståndsprövning inom alkohol- och tobaksområdet,
 • handläggning vid tillståndsprövning inom alkohol- och tobaksområdet,
 • märkning av tobak och liknande produkter,
 • administrativa sanktioner på alkohol- och tobaksområdet,
 • praktisk utförande av tillsyn i detaljhandel och rökfria miljöer.

Ett annat exempel är vad som framkommit i seminarier och referensgrupper som Folkhälsomyndigheten genomfört med representanter från länsstyrelser och kommuner som arbetar med alkohol- och tobakstillsyn. Här framkom på alkoholområdet behov av vägledning om tillämpningen av olika serveringsbestämmelser och om genomförande av kontrollköp. På tobaksområdet framkom behov av utökad vägledning och stöd för praktiskt utförande av tillsyn över handel med tobak och liknande produkter. Innefattande bland annat märkning av produkter men också tillsyn av försäljning över internet m.m.

Identifierade behov av tillsynsvägledning för 2022-2024

Efter att Folkhälsomyndigheten kartlagt behoven av tillsynsvägledning både internt och externt gjorde vi en slutlig analys av vilka områden som ska prioriteras under 2022-2024. Resultatet av analysen återfinns ovan i tabell 1 och 2 som visar prioriterad tillsynsvägledning på alkoholområdet respektive tobaksområdet.

I detta sammanhang bör nämnas att det pågår lagstiftningsarbeten där vi ser ett kommande behov av prioriterad tillsynsvägledning. Dessa sammanfattas nedan.

EU har antagit en ny förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (EU 2019/1020). Förordningen reglerar hur medlemsstaternas marknadskontroll ska organiseras, finansieras och genomföras och har därmed bäring på flera olika sektorslagar, däribland LTLP. Förordningen började i huvudsak tillämpas i Sverige från och med den 16 juli 2021. För närvarande har inga ändringar gjorts i LTLP med anledning av marknadskontrollförordningen och det finns heller inga färdiga förslag till ändringar av lagen. Folkhälsomyndigheten kommer att bevaka området kontinuerligt för att vid behov uppdatera vår vägledning till kommunerna.

EU 2019/1020 (eur-lex.europa.eu)

I betänkandet ”Hårdare regler för nya nikotinprodukter” (SOU 2021:22) lämnas bland annat förslag om ändringar i LTLP och förslag på ny lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter. Om förslagen genomförs innebär det nya behov av tillsynsvägledning från Folkhälsomyndigheten, vilket också innebär att den prioritering som gjorts i aktuell plan behöver revideras. Det fortsatta lagstiftningsarbetet kommer därför också här att bevakas.

SOU 2021:22 Hårdare regler för nya nikotinprodukter (regeringen.se)

Plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter 2022-2024

Lyssna

Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning 2022-2024 riktar sig till länsstyrelser, kommuner och Polismyndigheten. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning vi planerar genomföra under perioden.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21250