Rapporten ger en kortfattad lägesbeskrivning av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention under 2019. Fokus i rapporten ligger på det arbete som har bedrivits av Folkhälsomyndigheten och andra aktörer inom området för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och stärka det suicidpreventiva arbetet. Rapporten innehåller information från olika underlag, t.ex. statistik från olika datakällor och texter från berörda myndigheter, ideella organisationer och forskare. Rapporten riktar sig till regeringen, statliga myndigheter och andra aktörer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention, t.ex. regioner, kommuner och län. Den vänder sig också till ideella organisationer och andra intressenter inom det civila samhället.