Stöd för kommunerna vid kontrollköp av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

 • Publicerad: 12 januari 2022
 • Artikelnummer: 21123
 • Folkhälsomyndigheten

Syfte med publikationen

Syftet med denna publikation är att ge kommunen och kontrollköparen ett stöd för att planera och utföra kontrollköp. Publikationen skapar även förutsättningar för ett enhetligare och mer rättssäkert utförande av kontrollköp.

Ett av lagstiftarens syfte med alkohollagen (2010:1622), AL samt med lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, LTLP är att minska hälsoriskerna och skadeverkningar som finns vid användandet av folköl, tobak och liknande produkter. Åldersgränsen 18 år för köp av dessa produkter är därför ett viktigt tillgänglighetsbegränsande instrument för att skydda barn och unga. Användning av metoden kontrollköp kan förbättra rutinerna för ålderskontroll i handeln och därmed bidra till att färre ungdomar under 18 år får tillgång till produkterna.

Om publikationen

Innehållet i publikationen är baserat på AL, LTLP samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2015:1) om kontrollköp av folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, ändrad och omtryckt i HSLF-FS 2020:49, nedan föreskrifterna.

Kontrollköp är en metod som används i kommunens tillsyn för att se till att ålderskontroll sker vid försäljning av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det är därför viktigt att kontrollköpet sker rättssäkert och enhetligt enligt gällande bestämmelser.

Den primära målgruppen för publikationen är de personer som arbetar med kontrollköp och tillsyn på kommunerna. Till viss del kan även kontrollköpare anses vara en målgrupp. Kontrollköpare är alltid en person som har fyllt 18 år men som till utseendet kan förväxlas med en ungdom under 18 år.

Publikationen är tänkt att verka som ett stöd för de som arbetar med kontrollköp och tillsyn. Den består av fyra avsnitt:

 1. Planering inför kontrollköp
 2. Genomförande av kontrollköp
 3. Underrättelse om kontrollköp
 4. Dialog efter kontrollköp

I denna publikation avses med e-cigaretter och påfyllningsbehållare de produkter som innehåller nikotin.

1. Planering inför kontrollköp

För att kontrollköpet ska utföras utifrån gällande bestämmelser är det viktigt att kommunen förbereder kontrollköparen inför kontrollköpet. I detta avsnitt finns bestämmelser som kommunen kan ha nytta av inför ett kontrollköp.

Kontrollköp är en tillsynsmetod med lagstöd

Folkhälsomyndigheten har gett ut föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp som stöd för kommunerna.

Kommunen får i syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen, näringsidkaren och den som lämnar ut folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare om skyldigheten att förvissa sig att mottagaren har fyllt 18 år, genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år. Bestämmelserna om kontrollköp finns i 9 kap. 15 a och 15 b §§ AL och i 7 kap. 22 och 23 §§ LTLP .

Kommunen får genomföra ett kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet 9 kap. 15 a andra stycket § AL samt 7 kap. 22 § andra stycket LTLP.

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela förbud eller varning enligt 9 kap. 19 § AL samt föreläggande, förbud, återkallelse eller varning enligt 7 kap. 9-13 §§ LTLP.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter avseende kontrollköpare, avtal samt information och instruktion om kontrollköp

Kontrollköpare

Definitionen av kontrollköpare finns i 2 § föreskrifterna. I dessa föreskrifter och allmänna råd betyder kontrollköpare en person som på en kommuns uppdrag köper folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. Detta sker för att kommunen ska kunna tillämpa kontrollköp som tillsynsmetod.

Avtal ska upprättas mellan kommunen och kontrollköparen

I 3 § föreskrifterna regleras kommunens skyldighet att upprätta ett avtal med kontrollköparen med följande innehåll:

 • uppdraget och ansvarsförhållandet mellan kommunen och kontrollköparen,
 • att det inte ingår i kontrollköparens uppdrag att själv underrätta näringsidkaren om genomfört kontrollköp.

Information och instruktion om kontrollköp

I 4 § föreskrifterna regleras kommunernas skyldighet att informera och ge kontrollköparen instruktion om kontrollköp:

 • kommunen ska informera kontrollköparen om tillsynsmetoden,
 • kommunen ska, som ett stöd till kontrollköparen, ge instruktioner om hur kontrollköpet ska utföras.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till instruktion mellan kommunen och kontrollköparen

Instruktionen till kontrollköparen inför kontrollköpet bör innehålla följande:

 • hur kontrollköparen ska agera vid kontrollköpet,
 • vilka varor som kontrollköparen ska försöka köpa, vad avser folköl, cigaretter, snus, annan tobaksvara, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare,
 • vad kontrollköparen behöver uppmärksamma och därefter dokumentera i samband med kontrollköpet,
 • hur kontrollköparen ska överlämna inköpta varor och rapportera till kommunen, och
 • hur kontrollköparen kan hantera eventuella konfliktsituationer.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om rutiner för hantering av inköpt folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Kommunen bör fastställa rutiner för hantering av inköpt folköl, tobaksvaror eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Av rutinen bör det framgå:

 • hur kontrollköparen ska överlämna de inköpta varorna till kommunen,
 • hur kommunen ska ta hand om varorna, till exempel genom att förstöra varorna.

Stöd till kommunerna utöver föreskrifterna och allmänna råden

Kommunen kan i sin tillsynsplan planera kontrollköp av folköl (9 kap. 2 § st. 3 AL). Till skillnad från AL finns det inget lagkrav i LTLP på kommunen att skriva en tillsynsplan. Vid planeringen kan kommunens eventuella folkhälsosamordnare, ANDT‐samordnare eller liknande funktion, vara ett bra stöd.

Kommunen kan genom avtal överlåta tillsynsuppgift åt annan kommun enligt 9 kap. i kommunallagen (2017:725).

Kravet på avtal mellan kommunen och kontrollköparen är reglerat för att privatpersoner får anlitas för att utföra myndighetsutövande uppgifter, exempelvis kontrollköp, under förutsättning att de ansvarsförhållanden under vilka de medverkar klargörs.

Kommunen kan skicka ut information till näringsidkare om att den planerar kontrollköp. Att kommunerna informerar i förväg om att kontrollköp ska ske kan leda till att näringsidkarna förbättrar sina rutiner om ålderskontroll.

Erfarenheter visar att enbart den omständigheten att näringsidkare är medvetna om att tillsynsmyndigheten gör besök och tillämpar kontrollköp eller liknande metod kan leda till en ökad medvetenhet om och vikten av att upprätthålla åldersgränser, vilket tenderar att minska den olovliga försäljningen (proposition 2013/14:56 s. 17).

Det kan finnas mycket att vinna på att aktivt kommunicera det som myndigheten gör via media. Spridning genom lokalmedia kan sätta fokus på en aktuell fråga, till exempel vikten av åldersgräns och en fungerande ålderskontroll.

Kommunen kan med fördel även underrätta Polismyndigheten om att kontrollköp genomförs. Möjligheten för kommunen och Polismyndigheten finns i 9 kap. 2 § AL och 7 kap. 20 § LTLP.

2. Genomförande av kontrollköp

I detta avsnitt beskrivs bestämmelser om hur kommunen kan genomföra ett kontrollköp.

Stöd i lagen för att utföra kontrollköp

Bestämmelserna om kontrollköp finns i 9 kap. 15 a och 15 b §§ AL och 7 kap. 22 23 §§ LTLP :

 • ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren informeras i förhand om att kontrollköpet ska genomföras,
 • kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om att kontrollköp genomförts,
 • vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för beslut om administrativa sanktioner.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter avseende lämnande av korrekta uppgifter vid kontrollköpet

I 5 § föreskrifterna regleras att kontrollköpet ska genomföras utan att kontrollköparen lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter eller utövar andra påtryckningar för att få köpa folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter

Anlita personer med ungdomligt utseende

 • Kontrollköp är en metod som är till för att förbättra rutinerna för ålderskontroll.
 • För att metoden ska vara ändamålsenlig bör kommunen anlita personer med ungdomligt utseende som ska utföra kontrollköp.

Kontrollköparen bör inte visa legitimation

 • Vid kontrollköp testar kommunen om det går att köpa folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att visa legitimation.
 • Kommunen kontrollerar att den som lämnar ut varan förvissar sig om att kunden har fyllt 18 år genom att begära legitimation.
 • Vid kontrollköpet bör kontrollköparen inte visa legitimation. Genom kontrollköpet testar kommunen om säljaren nekar försäljning av folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare om kontrollköparen inte kan visa legitimation.

Dokumentation

Dokumentation av kontrollköp bör innehålla följande uppgifter:

 • datum och tidpunkt för kontrollköpet,
 • försäljningsställe,
 • i vilken kassa kontrollköpet ägde rum,
 • kön och ungefärlig ålder på personen i kassan, samt namn om det gått att utläsa exempelvis av en namnbricka,
 • vilka varor som kontrollköpet avsåg,
 • om kontrollköparen blev tillfrågad om sin ålder,
 • om kontrollköparen blev ombedd att visa legitimation,
 • om kontrollköparen fick eller inte fick köpa folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare,
 • en notering om att kommunen har underrättat näringsidkaren om kontrollköpet, och
 • en notering om dialogens innehåll.

3. Underrättelse om kontrollköp

Stöd i lagen för underrättelse om kontrollköp

Enligt AL och LTLP ska kommunen snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

För att minska det dolda inslaget i metoden ska underrättelsen därför ske så snart som möjligt. Myndighetsutövning ska ske öppet och under iakttagbara former för medborgarna.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter avseende underrättelsens innehåll

Underrättelsen bör innehålla följande information:

 • var och när kontrollköpet ägde rum,
 • i vilken kassa,
 • resultatet av kontrollköpet, och
 • kontaktuppgifter till ansvarig på kommunen.

4. Dialog efter kontrollköp

I detta avsnitt avhandlas dialogen mellan kommunen, näringsidkaren och den person som lämnar ut varor. I samband med att en dialog förs mellan kommunen, näringsidkaren och den person som lämnar ut varor kan kommunen informera näringsidkaren och ge stöd för att utveckla väl fungerande rutiner för ålderskontroll.

Stöd i lagen för dialog efter kontrollköp

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år, får kommunen genomföra kontrollköp. Detta enligt 9 kap. 15 a § AL och 7 kap. 22 § LTLP.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter avseende dialogens innehåll

Syftet med kontrollköp är att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut folköl, tobaksvaror elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 år.

Om den som lämnar ut varan är någon annan än näringsidkaren bör kommunen inkludera näringsidkaren i dialogen.

Kommunen bör i dialogen ta upp följande:

 • resultatet av kontrollköpet,
 • varför det finns en åldersgräns för köp av folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
 • svårigheter med att bedöma om en kund fyllt 18 år,
 • försäljningsställets rutiner för ålderskontroll,
 • personligt straffansvar för den som säljer eller lämnar ut varan till en person som inte fyllt 18 år, och
 • att näringsidkaren har ansvar att informera personalen om försäljningsbestämmelserna om folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Näringsidkaren bör få möjlighet att ta upp eventuella problem med att förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Näringsidkaren bör även få möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter på området.

Kommunen bör i dialogen med näringsidkaren gå igenom försäljningsställets egenkontrollprogram och särskilt delen om ålderskontroll.

Stöd för kommunerna vid kontrollköp av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

Publikationen fungerar som ett stöd för kommunen och kontrollköparen i arbetet med att planera och utföra kontrollköp och skapar förutsättningar för ett enhetligare och mer rättssäkert utförande av kontrollköp. Den riktar sig primärt till personer som arbetar med kontrollköp och tillsyn på kommunerna.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21123