Den här rapporten är en systematisk litteraturöversikt som kartlagt och sammanvägt effekter av utbildning och medvetandegörande insatser för att minska psykisk ohälsa och suicid. Den visar att utbildningsinsatser som riktas direkt till barn och unga tycks minska förekomsten av suicidförsök och suicidtankar. Däremot är det oklart om s.k. mediatorsutbildningar som är riktade till vuxna har någon sådan effekt. Generellt sett krävs mer forskning för att kunna avgöra insatsernas effekt bland vuxna.

Rapporten vänder sig till forskare och aktörer på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med suicidprevention och som är intresserade av hur kartläggningen och sammanvägningen av effekter genomfördes samt av det samlade resultatet. Resultaten baseras på 173 publikationer, varav 41 användes för sammanvägningen av effekter genom metaanalys och narrativ analys. De utfall som undersöktes var kunskaper om och attityder till suicid, färdigheter i att ingripa och förekomsten av suicidtankar och suicidförsök.