I den här delrapporten har Folkhälsomyndigheten gjort framtidsprognoser för sjukvårdskostnader för anmälningspliktig antibiotikaresistens i Sverige vid en framtida ökning av antibiotikaresistens. Vi har simulerat framtida scenarier utifrån antagandet att Sverige år 2024 kommer ha en resistensnivå som motsvarar den som några europeiska länder hade år 2014. Resultaten presenteras som antal personer drabbade av resistenta bakterier, samt de extra sjukvårdskostnader som infektioner och bärarskap med antibiotikaresistenta bakterier leder till.

Tanken är att rapporten ska att öka kunskapen om vad kostnader för antibiotikaresistens för sjukvården kan komma att bli i framtiden om vi skulle hamna på dessa nivåer. Rapporten ska även kunna användas för att vägleda prioritering och fördelning av sjukvårdens resurser inför framtiden för att de ska kunna användas så effektivt som möjligt.

Målgrupper är personer som arbetar med antibiotikaresistens, samt politiker både nationellt och kommunalt. De är direkt berörda av resultaten och kan förhoppningsvis få användning av dem i sina analyser, prognoser och beslut i det dagliga arbetet.