Utvecklingen i förhållande till ANDT-strategins mål 2020

Lyssna

Rapporten beskriver utvecklingen över tid inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) på nationell nivå i förhållande till målen i ANDT-strategin 2016–2020.

Innehållet är baserat på ett urval av indikatorer om tillgång, användning, skador av eget och andras bruk, vårdinsatser samt dödsfall kopplade till alkohol, narkotika, dopning och tobak. Då jämlikhetsperspektivet är centralt i strategin innehåller rapporten även en analys av utvecklingen av jämlikhet i ANDT-relaterad ohälsa under perioden 2006–2018/19. Jämlikhetsanalysen presenteras för respektive substans genom ett urval av indikatorer inom mål 2, 3 och 5.

Rapporten utgör en del i myndighetens återredovisning inom regeringsuppdraget om att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020.

Förutom att rapporten är avsedd för regeringen kan den även vara av intresse för andra myndigheter, politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå och andra som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom ANDT-området.

Relaterad läsning

Rapporten ingår som en del i en samlad återredovisning till regeringen tillsammans med tre andra rapporter:

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 117
Artikelnummer: 20022