Utvecklingen i förhållande till ANDTS-politiken 2021

Lyssna

Utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar visar under den senaste tioårsperioden både positiva och negativa trender i förhållande till ANDTS-politikens intentioner. Exempelvis har vuxnas användning av narkotika ökat. Rökning har minskat, men vi kan se att snusning har ökat bland både skolelever och vuxna. Bland vuxna finns en svag minskning av andelen med alkoholkonsumtion som leder till ökad risk för skador. Vuxnas spel om pengar har minskat men inte barn och ungas.

Mer om resultaten går att finna i denna rapport som beskriver utvecklingen av ANDTS under perioden 2011–2021. Genom cirka 70 indikatorer undersöks dimensionerna tillgång, användning, skador och sjuklighet samt dödlighet. Jämställdhet, åldersfördelning samt utvecklingen under covid-19-pandemin beaktas särskilt i rapporten.

Rapporten är en del i Folkhälsomyndighetens återredovisning inom regeringsuppdraget om att stödja genomförandet av politiken för alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025. Utöver regeringen kan rapporten vara av intresse för myndigheter, politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå samt personer som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom ANDTS-området.

Rapporten ingår som en del i en delredovisning till regeringen tillsammans med tre andra rapporter:

Relaterad läsning

Vårt arbete inom ANDTS

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 59
Artikelnummer: 22028