Version 6, 2021-02-25

Vägledningen vänder sig till de verksamheter som har för avsikt att använda antikroppstester. Följande väsentliga ändringar har gjorts från föregående version:

  • Information har lagts till om att storskalig antikroppspåvisning är av begränsat värde på individnivå.
  • ”Användning av antikroppstester” ersätter den tidigare rubriken ”Ändamålsenlig och resurseffektiv antikroppstestning”.
  • Avsnittet ”Prioriteringsordning för storskalig testning” har tagits bort. Information om vilka som testas finns i ”Användning av antikroppstester”.
  • Avsnitten ”Prestanda hos antikroppar” och ”Rekommenderad prestanda för antikroppstester” har justerats. Ingen ny information ges.
  • Avsnittet ”Allmänt om immunsvar” har kompletterats under rubriken ”Immunsvar efter genomgången covid-19 eller vaccination”.
  • Ny rubrik ”Innebörden av testresultatet” har ersatt rubriken ”Tolkning av testresultatet”. Resonemangen kring innebörden av olika antikroppssvar har utvidgats.
  • Avsnittet ”Användning av resultatet” har ersatt av avsnittet ”Innebörden av testresultatet”. Ny information ges.
  • Vaccination har genomgående beaktats.