Vägledningen som vänder sig till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt andra regionala aktörer vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19 har uppdaterats.

Vägledningen har uppdaterats med anledningen av Folkhälsomyndigheten ändrade rekommendationer för testning vid covid-19. Följande väsentliga förändringar har gjorts:

  • En definition av vad Folkhälsomyndigheten avser med yrkesmässig användning respektive lekman har lagts till.
  • En beskrivning av vad som gäller vid yrkesmässig användning respektive lekmans användning av självtester har lagts till.
  • Informationen i tabellen i Bilaga 1 har kortats ner.

Version 11, 2022-02-24

Relaterad läsning

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19