Vägledning gällande tillståndsbeslut för tobaksvaror som kommunen ska skicka in till Folkhälsomyndigheten

 • Publicerad: 13 december 2019
 • Uppdaterad: 8 mars 2022
 • Artikelnummer: 22074
 • Folkhälsomyndigheten

Bakgrund

Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) ska kommunerna meddela beslut om tillstånd för att en handlare ska få sälja tobak. Kommunerna ska enligt LTLP skicka in samtliga beslut som fattats med stöd av LTLP. Folkhälsomyndigheten håller ett register avseende de tillstånd som beslutas av kommunerna.

Syfte

Syftet med vägledningen är att skapa förutsättningar för kommunerna att utforma besluten om tillstånd på ett enhetligt sätt. Folkhälsomyndigheten kan endast vägleda kommunerna om vad myndigheten önskar att ett beslut ska innehålla.

Vad bör ett tillståndsbeslut innehålla?

Folkhälsomyndigheten har ingen föreskriftsrätt i fråga om tillståndsbeslut. Kommunernas beslut om tillstånd att sälja tobaksvaror som ska skickas in till Folkhälsomyndigheten kommer att ligga till grund för registret. Registret ska bland annat vara ett hjälpmedel för kommunerna i deras tillsynsarbete. Besluten som skickas in till Folkhälsomyndigheten bör vara så likartade som möjligt för att nyttan av registret ska vara optimalt.

Ett beslut om tillstånd gällande försäljning av tobaksvaror ska utformas enligt förvaltningslagen (2017:900) (FL). Vidare är det bra om följande uppgifter framgår av beslutet för att Folkhälsomyndigheten ska kunna hålla ett register för tillstånd.

Tillståndshavarens:

 • Organisationsnummer/personnummer
 • Namn, observera att om tillståndet avser en enskild firma är det namnet på tillståndshavaren och inte namnet på dennes firma som anges här
 • Gatunamn med husnummer
 • Postnummer
 • Ort

För detaljhandlare ange följande uppgifter för försäljningsstället, vid partihandel ange följande uppgifter för lagerlokalen:

 • Namn på försäljningsställe
 • Gatunamn med nummer
 • Postnummer
 • Ort
 • Kommun där försäljningsstället är beläget / kommun där partihandel har sitt säte
 • Vid internetförsäljning ange även webbadress
 • Datum när beslutet fattats
 • Datum från när beslutet gäller, vid visstid ange även när beslutet upphör att gälla
 • Avser tillståndet detaljhandel eller partihandel?
 • Avser tillståndet tillsvidare eller viss tid?

Sekretess

Sekretess gäller hos kommun i ärenden om tillståndspliktig tobaksförsäljning enligt LTLP för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretess gäller inte beslut i ärende om tillstånd hos kommun enligt 30 kap. 20 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL).

Funktionsbrevlåda

Tillståndsbeslut ska skickas in till Folkhälsomyndighetens funktionsbrevlåda tillstand_tobak@folkhalsomyndigheten.se.

Varje e-post bör endast innehålla ett beslut.

Vägledning gällande tillståndsbeslut för tobaksvaror som kommunen ska skicka in till Folkhälsomyndigheten

Lyssna

Syftet med vägledningen är att skapa förutsättningar för kommunerna att utforma besluten om tillstånd på ett enhetligt sätt. Folkhälsomyndigheten kan endast vägleda kommunerna om vad myndigheten önskar att ett beslut ska innehålla.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 22074