Länsstyrelsens fortsatta speluppdrag

För ett drygt år sedan jämställdes spelproblem med alkohol och droger i socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Samtidigt fick Länsstyrelsen uppdrag av regeringen att stödja kommuner och regioner när det gäller deras utökade ansvar för problem med spel om pengar. Länsstyrelsen har fortsatt uppdrag att stödja arbetet om spel om pengar och spelproblem under 2019.

Ulrika Ankargren
Ulrika Ankargren, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Ulrika Ankargren som är ny nationell samordnare för länsstyrelsernas ANDT-uppdrag och speluppdrag berättar om hur arbetet med att förebygga spelproblem har gått under det första året och vad som planeras för 2019.

Hur har arbetet med att förebygga spelproblem gått under det första året sedan Länsstyrelsen fått uppdrag om spel om pengar? 

– Vårt uppdrag är att stödja huvudmännen och under det första året har mycket gått ut på att hitta former för samverkan med relevanta parter. Detta har till stor del skett genom våra befintliga nätverk, till exempel inom regional samverkan för ANDT, samverkan kring missbruk- och beroendefrågor och med lokala samordnare. Vi har fokuserat på olika former för samverkan och kunskapshöjande insatser. Vi har haft 25 konferenser runt om i landet där 3000 personer har deltagit från kommun, hälso- och sjukvård och ideella organisationer.

Vilka utmaningar finns för att arbeta med frågan? 

– Länsstyrelsens uppdrag är utformat så att vi ska stödja huvudmännen och inte att samordna eller driva arbetet vilket är en utmaning. Dessa begräsningar gör det svårt eftersom behovet inom spelområdet är stort och det finns många olika behov. Vi efterfrågar mer långsiktighet och att samordna politiken som handlar om beroendefrågor som ANDTS och att det även finns ett tydligare folkhälsoperspektiv. Det är till exempel aktuellt just nu kring spelreklam och det finns fler sådana frågor som hänger lite löst. Mer nationell styrning hade varit stöd i vårt arbete. Den massiva spelreklam som finns idag kräver politiskt krafttag för att stoppas eller i vart fall minskas. Det är också viktigt att följa Spelinspektionens tillsynsuppdrag och spelbolagens efterlevnad av det nya licenssystemet.

Hur kan kommuner och landsting få stöd i arbetet med att förebygga spelproblem? 

– Det stöd som vi kan erbjuda är en plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte kring spelfrågan. Vi har identifierat regionala behov och kan koppla detta till information och kunskapsinsatser för att matcha behoven.

Hur ser arbetet ut framåt under 2019? 

– Vi har nu i februari haft en workshop utifrån vårt SLUSS-arbete (Sveriges Länsstyrelser Utvecklar och Stärker Samordningen inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) där vi har ägnat en dag åt att diskutera spelfrågan för att ena oss kring en gemensam inriktning. Under 2019 kommer vi att fortsätta ha en stödjande roll, kunskapsstödjande insatser samt vara en plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte.

– Vi har tillsammans med Folkhälsomyndigheten diskuterat att följa upp implementeringen av lagändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen med en kartläggning. Kartläggningen kan vara ett stöd för att få en bild av hur det ser ut i varje kommun och landsting.

Folkhälsomyndigheten har som uppdrag att ge stöd till Länsstyrelsen om spel, vilket stöd behöver ni från oss? 

– Vi vill fortsatt ha stöd i form av material till olika målgrupper som vi kan sprida. Länsstyrelsen har många olika målgrupper vilket är en utmaning. Det vore önskvärt att få in spel om pengar i länsrapportens undersökning så att det på sikt inte ställs så många frågor till kommunerna från olika håll. Fler Swelogsundersökningar vore också ett stöd. Kommun och landsting efterfrågor data för att kunna bryta ner på lokal nivå för att se hur det ser ut i deras kommun eller landsting.

Läs mer