Samarbete kring kopplingen mellan spel och suicid

Personer med spelberoende har en högre risk för självmord än befolkningen i övrigt. På det senaste nationella samverkansmötet för suicidprevention diskuterades kopplingen mellan suicid och spel. Vi har intervjuat Jenny Telander, utredare på enheten för psykisk hälsa och uppväxtvillkor på Folkhälsomyndigheten, om hur vi kan samarbeta inom suicidprevention och spelprevention. Detta är även ett fokus på nationella samordningsmötet för spel om pengar november.

En svensk studie visar att personer med spelberoende har 15 gånger högre risk för självmord jämfört med befolkningen.

Hur kan vi på Folkhälsomyndigheten arbeta mer tillsammans inom dessa områden och även med andra aktörer?

Jenny Telander
Jenny Telander, utredare på enheten för psykisk hälsa och uppväxtvillkor, Folkhälsomyndigheten

– Vi på Folkhälsomyndigheten kan bli bättre på att kommunicera kopplingarna mellan olika bestämningsfaktorer, det vill säga faktorer som påverkar hälsan, och utfall. Vi kan också arbeta mer tvärgående eftersom flera av våra frågor ligger nära varandra. Samarbeten kan till exempel handla om att ta fram gemensamma kunskapsstöd, anordna fler gemensamma samordningsmöten och i vår uppföljning använda data som belyser kopplingen mellan spelproblem och suicid.  

– Våra olika samverkansparter skulle också kunna samverka med varandra. Ofta är det samma aktörer/myndigheter som vi samverkar med, men olika personer som ingår i de olika samordningsgrupperna.

Hur ser det nuvarande arbetet ut när det gäller samverkan mellan suicidprevention och spelprevention? Finns det några exempel?

– Det som framkom under vårt samverkansmöte var att det är ovanligt med samverkan om spel och suicid. Däremot förekommer det en hel del bredare samverkan på regional nivå mellan olika folkhälsoområden som ANDTS och psykisk hälsa, inklusive suicidprevention, genom tvärgående samverkansgrupper. Inom till exempel Region Östergötland försöker den regionala suicidpreventionssamordnaren träffa flera tvärgående nätverk i regionen för att sprida kunskap om suicidprevention. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention bedriver en utbildningsverksamhet och lyfter att det ofta är flera professioner inom kommuner och regioner som samlas för gemensamma utbildningar, vilket bland annat främjar samverkan och ett gemensamt språk över flera samhällssektorer.

Vad gör nationell samordning för suicidprevention?

– 2008 antog riksdagen ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention med den övergripande visionen om att ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda utvägen. 2015 fick vi i uppdrag av regeringen att samordna arbetet på nationell nivå. För att få ett bättre grepp om det nationella arbetet har vi satt ihop två samverkansgrupper, en för nationella myndigheter och en för intressenter som frivilligorganisationer och forskare.

– Förutom att vi planerar och genomför träffar med de olika samverkansgrupperna arbetar vi bland annat med att stärka uppföljningen av självmord, sprida kunskap och visa på förebyggande insatser som har effekt. Vi tar fram material som används för kunskapsspridning, framförallt till aktörer som arbetar preventivt på lokal och regional nivå. Bland annat har vi gjort en broschyr om det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention och flera rapporter och faktablad där vi sammanfattar forskningen på området. Allt kunskapsstöd finns samlat på vår webbplats – suicidprevention.se.

Vilka ingår i den nationella samordningen för suicidprevention och hur går arbetet till?

– Vi genomför cirka fyra träffar per år. Ibland ses myndighetsgruppen och intressentgruppen var för sig och ibland ses båda grupperna tillsammans. På regional nivå finns i varje region en suicidpreventionssamordnare. De har bildat ett nätverk och en av dessa träffar brukar vara tillsammans med de nationella samverkansgrupperna.

– Inom vår myndighet samarbetar vi med andra enheter som också har nationella samordningsuppdrag, till exempel spelprevention, ANDT-samordningen och hälsa och sexualitet. Dessa samarbeten är viktiga för oss för att utbyta kunskap och erfarenhet om arbetet med nationell samordning. Vi kan både lära av varandra och hitta lösningar på gemensamma utmaningar.

Läs mer