Bakgrund och kvalitet

Undersökningen Hälsa på lika villkor (HLV) har nu genomförts för sjuttonde gången. Sedan 2016 genomförs HLV vartannat år, med undantag av en extra omgång under 2021 med anledning av pandemin. Dessförinnan genomfördes undersökningen varje år.

Läs mer om syfte och bakgrund och fakta om nationella folkhälsoundersökningen:

I 2022 års undersökning ingick 44 800 slumpmässigt utvalda personer över 16 år. Totalt besvarade 16 971 personer enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 37,9 procent. Resultaten i HLV viktas, enligt beprövade statistiska metoder. Syftet med viktning är att kunna uttala sig om hela befolkningen och inte bara om de som har svarat.

Svarsfrekvensen i HLV har sjunkit över tid, detta är inte unikt för HLV, utan samma mönster ses för många andra undersökningar. Folkhälsomyndigheten har ett pågående utvecklingsarbete som syftar till att öka svarsfrekvensen men även att hitta statistiska hjälpmedel för att kunna bedöma tillförlitligheten i data när svarsfrekvensen sjunker. Ett sätt är att jämföra data från HLV med andra typer av data för att bedöma om det finns samstämmighet.

Officiell statistik

Folkhälsomyndigheten är sedan 2021 ansvarig statistikmyndighet inom ämnesområdet folkhälsa. Ett urval av resultaten ur HLV utgör myndighetens första produkt inom officiell statistik. Detta urval är resultatet av den första etappen av myndighetens arbete med kvalitetsgranskning utifrån de kriterier som gäller för officiell statistik. Målet är att samtliga resultat från undersökningen som genomförs 2024 ska ingå i den officiella statistiken.

I Folkhälsodata är de resultat som ingår i den officiella statistiken märkta med fotnoter. Symbolen för Sveriges officiella statistik läggs med i de tabeller där resultat som är officiell statistik ingår. På liknande sätt märks dessa resultat upp i Folkhälsostudio.

Läs mer om officiell statistik.

Resultat 2022

Över 70 procent av Sveriges befolkning upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd och andelen med bra hälsa har ökat något sedan undersökningen startade 2004. Inga större förändringar ses i andelen som upplever att de har en dålig eller mycket dålig hälsa. Likaså har andelen som rapporterar att de har en långvarig sjukdom legat stabilt på strax under 40 procent.

Figur 1. Andel i befolkningen 16-84 år som rapporterar bra eller mycket bra hälsa, dålig eller mycket dålig hälsa och långvarig sjukdom. Åldersstandardiserat.

Trots den höga andelen som rapporterar en god hälsa, finns det fortfarande skillnader mellan olika grupper. Andelen med god hälsa ökar med längre utbildning. Under hela tidsperioden 2015-2022 rapporterar fler personer med eftergymnasial utbildning en god hälsa, knappt 80 procent, jämfört med personer med förgymnasial utbildning, drygt 60 procent. Andelen i hela befolkningen som uppger psykiska besvär och suicidtankar har legat på ungefär samma nivå sedan 2018. I ett längre perspektiv har dock andelen med psykiska besvär ökat, men det finns även här skillnader mellan olika grupper i befolkningen.

Läs mer om statistik - psykisk hälsa

Figur 2. Andel i befolkningen 16-84 år som rapporterar bra eller mycket bra hälsa, efter utbildningsnivå. Åldersstandardiserat.

Andelen i befolkningen som är fysisk aktiva i minst 150 minuter och minst 300 minuter per vecka ökar något under de senaste åren. Samtidigt ökar andelen som sitter stilla i mer än 10 timmar per dygn. Andelen individer med fetma fortsätter att öka i befolkningen.

Figur 3. Andel i befolkningen 16-84 år som fysisk aktivitet 150 min respektive 300 minuter per vecka, samt andel i befolkningen som rapporterar att de sitter mer än 10 timmar per dag.

Från och med HLV 2021 inkluderas personer 85 år och äldre i undersökningen. En betydligt lägre andel av personer 85 år och äldre (40%) upplever att de har bra hälsa jämfört med den totala befolkningen (72%). Likaså rapporterar en högre andel av de äldsta att de har en långvarig sjukdom, 56 procent jämfört med 38 procent i totalbefolkningen. Ingen större skillnad kan påvisas vad gäller gott psykiskt välbefinnande, depression, ängslan, oror eller ångest samt andel som saknar emotionellt stöd. Detta upplever 12 procent av de äldsta jämfört med 13 procent i befolkningen totalt.

Figur 4. Andelar bland personer 85 år och äldre som rapporterar god respektive dålig hälsa, långvarig sjukdom, psykiskt välbefinnande, depression, ångest och avsaknad av emotionellt stöd.

Resultaten för levnadsvanor, fysisk respektive psykisk hälsa, tandhälsa och sociala relationer går att hitta i Folkhälsodata och FolkhälsoStudio. Det enklaste är att söka på respektive ämne i Statistik A–Ö.

Nationella folkhälsoenkäten i korthet

Undersökningen, som är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och regionerna, genomfördes första gången 2004. Urvalet är obundet och slumpmässigt. Sedan 2016 genomförs undersökningen vartannat år. I 2022 års undersökning var det nationella urvalet 45 000 personer. Regioner kan delta med ytterligare urval för respektive län eller region. 2022 deltog 12 regioner med tilläggsurval vilket gjorde att det totala urvalet bestod av ungefär  340 000 personer.

Svarsfrekvensen i 2022 års undersökning var 37,9 procent. Resultatet viktas så att det återges för hela populationen.

Frågeformuläret omfattar ett 60-tal frågor och kompletteras med registeruppgifter från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

Dokumentation och fakta om undersökningen

En beskrivning av urval, formulär, frågor, svarsfrekvens, bortfall samt vilka landsting och regioner som deltagit och vid vilka år:

Fakta om nationella folkhälsoenkäten 2022

Beskrivning av frågorna, hur de redovisas samt ytterligare dokumentation kring den nationella folkhälsoenkäten:

Statistiska centralbyråns tekniska rapporter med beskrivningar av tillvägagångssätt, hur urvalet gjorts, uppgifter kring viktberäkning och vad man bör tänka på vid användandet av materialet m.m:

Tekniska rapporter

Vad betyder bortfallet för resultaten? En bortfallsanalys har tagits fram av Statistiska centralbyrån 2018:

Bortfallsanalys 2018 (PDF, 184 kB)