Över 70 procent av Sveriges befolkning upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd och andelen med bra hälsa har ökat sedan år 2004. Trots detta finns det fortfarande stora skillnader mellan kön, utbildningsnivåer och socioekonomiska grupper. Det är vanligare att män rapporterar att de har en god hälsa än att kvinnor gör det. Andelen med god hälsa ökar med högre utbildning. Vissa levnadsvanor har också förändrats sedan år 2004, andra inte. Rökning och alkoholkonsumtion har minskat medan övervikt och fetma har ökat.

Resultat

Resultaten för levnadsvanor, fysisk respektive psykisk hälsa, tandhälsa och sociala relationer går att hitta i Folkhälsodata och FolkhälsoStudio.

Det enklaste är att söka på respektive ämne i Statistik A–Ö

Några resultat från folkhälsoenkäten 2020

Snabbfakta om enkäten

  • För åren 2004–2016 har det nationella urvalet bestått av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år. För 2018 och framåt har det nationella urvalet fördubblats till 40 000. Regioner kan delta med ytterligare urval för respektive län eller region. För 2020 års undersökning bestod det totala urvalet av cirka 120 000 personer.
  • Från och med 2016 görs undersökningen vartannat år, nästkommande undersökningar genomförs därmed 2022, 2024 osv.
  • Det nationella urvalet är obundet och slumpmässigt.
  • Frågeformuläret omfattar ett 60-tal frågor och kompletteras med folkbokföringsuppgifter från SCB.
  • Resultatet viktas så att det återges för hela populationen.
  • En bortfallsanalys genomfördes 2009.

Syfte och bakgrund m.m.

En beskrivning av syfte, urval, formulär, frågor, svarsfrekvens, bortfall samt vilka landsting och regioner som deltagit och vid vilka år hittar du här:

Fakta om nationella folkhälsoenkäten 2020 (PDF, 388 kB)

En beskrivning av frågorna och hur man redovisar frågorna i den nationella folkhälsoenkäten hittar du här:

Syfte och bakgrund

Frågeformulär för respektive år finns samlade här:

Frågeformulär – nationella folkhälsoenkäten

Statistiska centralbyråns tekniska rapporter innehåller beskrivningar av tillvägagångssätt, hur urvalet gjorts, uppgifter kring viktberäkning och vad man bör tänka på vid användandet av materialet m.m.

Tekniska rapporter

Vad betyder bortfallet för resultaten? En bortfallsanalys har tagits fram av Statistiska centralbyrån 2018.

Bortfallsanalys 2018 (PDF, 184 kB)

Det finns också en tidigare bortfallsanalys som beskriver och jämför svarsmönster för de som besvarat enkäten och de som inte besvarat enkäten. Bortfallsanalysen gjordes 2009 och visar att de som avstår från att besvara enkäten inte tycks ha ett avvikande svarsmönster i jämförelse med dem som besvarat den.

Vad betyder bortfallet för resultatet i folkhälsoenkäter? (PDF, 386 kB)