Met toimima kaikitten oikeuvesta ette voija hyvin

Meän tehtävä on ette kehittää ja tueta yhteiskunnan työtä eistää terhveyttä, ehkäistä epäterhveyttä ja suojata erinlaisista terhveysuhista.

Met olema hallituksen tehtävissä, mutta se on harvoin kun meän insatsit kohtistuvat suorhaan yleisölle. Sen eestä met toimima kun tienhaaran kohtauspaikkana mitä koskee tietoja ja koortineerinkia esimerkiks rekiuunitten, maakäräjitten ja kunnitten, sekä lääninhallituksitten ja kiinostusorkanisasjuunitten työssä.

Suuriimalle osale ihmisile hyvä terhveys on tärkein elämässä. Pitkän aijan aikana ihmisten terhveys Ruottissa on parantunu. Keskimääränen elinaika nousee ja kans kaikki terhveysmittaukset menevät oikeassa suunassa. Ylheisesti met voima yhä paremin, mutta erot ryhmitten välissä joila on kehnoin ja paras terhveys näyttää vastonpäin lissäintyä, kun vähentyä.

Suuri tehtävä meile on siksi ette panna pääpistheen tärkeimphiin kansanterhveyskysymykshiin ja toimia ette poistethaan estheet sillä tavala ette koko kansa saapi hyvän ja tasa-arvosen terhveyven.

Nämät on jokku kansanterhveyskysymyksistä joitten kansa työskentelemä

Alkkuhooli, narkootikka, tuuppaus, tupakka ja rahanpellaus

Tärkeä tavote meän työssä on ette vähentää tupakan käyttöä ja rajottaa alkkuhoolin vahinkoja. Met toimima kans ette saa narkootikka- ja tuuppausvaphaan yhteiskunnan sekä vähentää pellauksen väärinkäyttöä.

Psyykkinen terhveys ja raavastusmistilane

Työhön kuuluu ette ehkäistä koko kansassa psyykkistä epäterhveyttä ja ittenmurhaa. Ja erikoisesti huomaama lapsia ja nuoria. Met olema kans töissä varmistamassa samat oikeuvet ja maholisuuet riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolen identtiteetistä.

Seksuaalinen terhveys

Met koortineeraama ja seuraama ylös ne ehkäisevät toiminat hiv:tä ja muita seksuualisesti kuljetettuja sairhauksia vasthaan.

Fyysinen miljöö

Meilä on tehtävänä havattea, ehkäistä ja poistaa miljöön terhveysriskiä.

Tartuntasuoja ja tartunta tautia

Met olema vastuussa kansan suojasta tartunan sairhauksista ja seuraama koko aijan infeksjuunisairhauksitten kehitystä sekä kansalisesti ette kansanvälisesti. Met tehemä analyysiä meän laburatuurissa ja olema vuorokauen ympäri valmhiit ottamhaan koepruuvin tutkimuksia erikoisen tartuttavile sairhauksile.

Vaksinasjuunia

Met annama kehotuksia hallituksele mikkä vaksinasjuunit pitävät olla mukana kansalisessa vaksinasjuuniohjelmassa. Siksi on tärkeä valvoa olevia ohjelmia jos niitä tarttee muuttaa.

Anttibiotiikkaresistensi

Bakteeriet jokka on kehittänheet vastustuksen, resistensin, anttibiotiikhaan on kasvava ongelma. Met kokoama ja levitämä tietoja sekä hoithoon ette yleisöle mitä mennee tehhä ette vähentää uhkaa. Tärkeä on kans ette estää ette potilhaat ei saa tartuntaa hoijon alala.

Lyhyjä faktoja Kansanterhveysviranomhaisesta

  • Kansanterhveysvirasto perustethiin 1 janyaaria 2014.
  • Toimintaa on sekä Solnassa ette Östersundissä.
  • Meilä on noin 600 työntekijöitä.
  • Viranomhainen on Sosiaalidepartimentin alla.

Kontakti

Privaattihenkilöt viitathaan 1177 missä annethaan neuvoja ja apua eli metesiinisheen arvostelhuun lähimäisheen hoitosentraalhiin, infeksjuunikliniikhaan eli vaksinasjuunivasthanothoon.

Telefooni

010-205 20 00

E-posti

info@folkhalsomyndigheten.se

Postiatressit

Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna
Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund

Vierailuosotheet

Nobels väg 18, Solna
Campusvägen 20, Östersund