Manus till filmen Om Folkhälsomyndigheten på teckenspråk

Lyssna

Vi arbetar för allas rätt att må bra.

Vårt uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot.

Vi jobbar med uppdrag från regeringen, men det är sällan våra insatser riktar sig direkt till allmänheten. Istället fungerar vi som knutpunkt vad gäller kunskap och samverkan för exempelvis regioner och kommuner, länsstyrelser och intresseorganisationer i deras arbete.

God hälsa är det viktigaste i livet för de flesta människor. Under en lång tid har människors hälsa i Sverige förbättrats. Medellivslängden ökar och även andra mått på hälsan går i en positiv riktning. Totalt sett mår vi allt bättre, men skillnaderna mellan de grupper som har den sämsta och den bästa hälsan tycks snarare öka än minska.
En stor uppgift för oss är därför att prioritera de viktigaste folkhälsofrågorna och bidra till att undanröja de hinder som finns för att hela befolkningen ska ha en god och jämlik hälsa.

Det här är några av de folkhälsofrågor vi arbetar med

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar

Ett viktigt mål för vårt arbete är att minska bruket av tobak och begränsa skadorna av alkohol. Vi arbetar dessutom för ett narkotika- och dopningsfritt samhälle samt för att minska spelmissbruk.

Psykisk hälsa och uppväxtvillkor

Vi arbetar med att förebygga psykisk ohälsa och självmord i hela befolkningen, och lägger särskilt fokus på barn och unga. Vi arbetar också för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Sexuell hälsa

Vi samordnar och följer upp de förebyggande insatserna mot hiv och andra sexuellt överförda sjukdomar.

Fysisk miljö

Vi har till uppdrag att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön.

Smittskydd och smittsamma sjukdomar

Vi ansvarar för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och följer hela tiden utvecklingen av infektionssjukdomar både nationellt och internationellt. Vi gör analyser i våra laboratorier och har beredskap att göra undersökningar av prover för särskilt smittsamma sjukdomar dygnet runt.

Vaccinationer

Vi ger rekommendationer till regeringen om vilka vaccinationer som ska ingå i de nationella vaccinationsprogrammen. Det är därför viktigt att övervaka existerande program för att se om de behöver ändras.

Antibiotikaresistens

Bakterier som utvecklat motståndskraft, resistens, mot antibiotika är ett växande problem. Vi sammanställer och sprider kunskap till både vården och allmänheten om vad man kan göra för att minska hotet. Det är även viktigt att förhindra att patienter blir smittade inom vården.

Korta fakta om Folkhälsomyndigheten

  • Folkhälsomyndigheten bildades 1 januari 2014.
  • Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund.
  • Vi har cirka 500 anställda.
  • Myndigheten sorterar under Socialdepartementet.

Kontakt

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning för medicinsk bedömning.

Telefon: 010-205 20 00

E-post: info@folkhalsomyndigheten.se

Postadresser:
Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna
Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund

Besöksadresser:
Nobels väg 18, Solna
Campusvägen 20, Östersund