Bli en antibiotikasmart regionledning

Regionerna har en central roll i Sverige för att nå visionen om ett Antibiotikasmart Sverige.

Kriterierna för regionledningar handlar om att skapa förutsättningar för dess verksamheter och stimulera till ett fortsatt arbete med ett strukturerat och bredare angreppssätt inom antibiotika-och vårdhygienområdet. Genom att underlätta för sina verksamheter och stödja samverkan mellan aktörer inom och utanför regionen, kan regionledningar bidra till en klok antibiotikaanvändning, minskad smittspridning, färre infektioner och minskat behov av antibiotika.

Exempel på kriterium: Regionen har tagit beslut om att regionen ska arbeta för att bli en antibiotikasmart region.

Regionledningar testar kriterierna

Under hösten 2023 genomförs pilotdialoger med Region Östergötland, Region Gävleborg samt Region Örebro län.

Folkvimmel på en gågata.