Bli en antibiotikasmart äldre- och funktionshinderomsorg

Genom att arbeta med smittförebyggande åtgärder, bidrar verksamheter till en ökad patientsäkerhet genom färre infektioner, minskad smittspridning och minskat behov av antibiotika.

För att skydda de äldre är det av stor betydelse att det finns ett fungerande smittförebyggande arbete inom alla verksamheter vilket också inkluderar ett arbete med att minska behovet av antibiotikabehandling för till exempel urinvägsinfektioner. Mycket bra arbete görs redan idag och med kriterierna vill vi ytterligare stimulera ett systematiskt smittförebyggande arbete där kunskap och följsamhet till vårdhygieniska åtgärder är viktiga delar.

Att arbeta smittförebyggande innebär att du bidrar till en patientsäker vård. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:44) om smittförebyggande åtgärder enligt SoL och LSS, är vägledande för smittförebyggande arbete i vissa verksamheter inom äldre- och funktionshinderomsorg.
Meddelandeblad: Nya regler om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter inom äldre- och funktionshinderomsorgen (socialstyrelsen.se)

Kriterier har tagits fram i samverkan och dialog

Kriterierna för en antibiotikasmart äldre- och funktionshinderomsorg har tagits fram i samverkan och i dialog med berörda aktörer.

Syftet med kriterierna är att ge stöd till verksamheten att driva ett systematiskt kvalitetsarbete inom vårdhygien- och antibiotikaområdet. Syftet är även att ge förslag på material och aktiviteter som kan underlätta i arbetet. Verksamheter som uppfyller kriterierna kan bli diplomerade.

Kriterierna är formulerade och satta på en nivå som ska vara realistisk och genomförbar, framåtsyftande och utmanande, utvärderingsbara och angelägna för den bredd av verksamheter inom äldre- och funktionshinderomsorg som finns i Sverige. Både kommunala verksamheter och upphandlade utförare enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV, 2008:962) kan bli diplomerade när samtliga kriterier är uppfyllda. En verksamhet kan till exempel vara ett helt boende eller en avdelning på ett boende.

Flera av kriterierna faller också inom ramen för de kärnområden som beskrivits i Vägledning för vårdhygieniskt arbete, som tagits fram av Nationell arbetsgrupp för vårdhygien (NAG vårdhygien). Vägledningen är anpassad till en svensk kontext utifrån WHO Guidelines on Core Components of Infection Prevention and Control Programmes at the National and Acute Health Care Facility Level (World Health Organization 2016. ISBN 978-92-4-154992-9).

Kontakta oss och bli antibiotikasmart

Är du intresserad av att veta hur din verksamhet kan arbeta med kriterierna?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Läs mer

Äldre man och hemtjänstpersonal skrattar vid fikabordet.