Uppföljning av kriterier regionledning

Nedan framgår hur ni visar hur ni uppfyllt kriterierna för att bli diplomerade. Kontakta oss när ni uppfyllt dessa kriterier och är redo att bli diplomerade.

Beslut

Kriterium 1

Regionen tar ett beslut om att arbeta för att bli en antibiotikasmart region.

Uppföljning av kriterium 1

Bifoga ett protokoll från det möte där beslutet är taget.

Kriterium 2

Regionen beskriver i regionala styrdokument att de arbetar för att bli en antibiotikasmart region.

Uppföljning av kriterium 2

Bifoga ett aktuellt styrdokument, exempelvis planerings-, strategi-, eller policydokument som beskriver regionens arbete att bli antibiotikasmart.

Samordning och organisation

Kriterium 3

Regionen har tillsatt en Strama-grupp med tvärprofessionell representation. Strama-gruppen ska ha ett definierat uppdrag att stödja regionens operativa verksamheter att bli antibiotikasmarta, och att samordna och samverka med relevanta aktörer.

Uppföljning av kriterium 3

Beskriv representationen i gruppen avseende roller och delar av regionens samlade verksamheter, samt sammantagen kompetens i gruppen. I beskrivningen bör framgå namn, titel och tidsperiod för då personerna ingått i gruppen. Bifoga även gruppens uppdragsbeskrivning. Uppge gärna också vilka resurser som finns avsatta för stramaarbetet,

Kriterium 4

Regionens Strama-grupp stödjer regionens verksamheter att bli antibiotikasmarta, samt samordnar och samverkar med relevanta aktörer.

Uppföljning av kriterium 4

Beskriv Strama-gruppens aktiviteter.

Uppföljning

Kriterium 5

Regionen följer årligen upp arbetet med att bli en antibiotikasmart region i något av regionens uppföljningsdokument, samt bjuder in Strama-gruppen för redovisning av genomfört arbete och för gruppens planering för nästkommande år.

Uppföljning av kriterium 5

Beskriv regionens samlade antibiotikasmarta arbete med till exempel ett utdrag ur patientsäkerhetsberättelse, verksamhetsberättelse, hållbarhetsredovisning, och/eller Strama-gruppens årsredovisning. Bifoga även en beskrivning av när, på vilket sätt och i vilka forum Strama-gruppen bjudits in för presentation av genomfört arbete och av planering för nästkommande år.

Kunskapsspridning

Kriterium 6

Regionen genomför tillsammans med relevanta aktörer regelbundna insatser för att sprida kunskap till invånarna om antibiotikaanvändning och minskad smittspridning.

Uppföljning av kriterium 6

Beskriv regionens samlade antibiotikasmarta arbete där de kunskapsspridande insatserna ingår, till exempel genom utdrag ur patientsäkerhetsberättelse, verksamhetsberättelse, hållbarhetsredovisning, och/eller Strama-gruppens årsredovisning (se även kriterium 5). Beskrivningen bör innehålla var den genomfördes, vilken målgrupp ni vände er till, uppskattat antal personer som deltagit i insatsen, samt vilka verksamheter (kan vara regionala men även andra som till exempel kommunala verksamheter, apotek eller liknande) och funktioner som involverats i planering och genomförande av insatsen.