Kriterier för regionledning

Genom att arbeta med Antibiotikasmart Sveriges kriterier underlättar ni för era verksamheter att bli antibiotikasmarta och genom att informera invånare kan ni bidra till friskare invånare, minskad smittspridning, färre infektioner och minskat behov av antibiotika.

Kriterierna syftar till att skapa engagemang, ge inspiration samt bidra till ett systematiskt förbättringsarbete inom antibiotika- och vårdhygienområdet. Kriterierna är uppdelade i fyra olika områden: Beslut (kriterium 1 och 2), Samordning och organisation (kriterium 3 och 4), Uppföljning (kriterium 5) och Kunskapsspridning (kriterium 6).

Kriterier i sin helhet

Lyssna

Syfte: Att frågan prioriteras av högsta ledningsnivå är en förutsättning för att den legitimeras och får genomslagskraft inom regionen. Beslutet bör förankras brett över flera sektorer för att arbetet ska ha långsiktig effekt, oavsett politiskt styre.

Exempel: Beroende på bland annat regionens storlek kan beslut tas i olika forum med olika bred involvering av politiker.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Syfte: Att visa att regionen ser arbetet med antibiotikafrågan som viktig för hälso- och sjukvården, men också för folkhälsan i stort.

Exempel: Styrdokument kan vara olika planerings-, strategi-, eller policydokument som företrädesvis revideras årligen.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Strama-gruppen ska ha ett definierat uppdrag att stödja regionens operativa verksamheter att bli antibiotikasmarta, och att samordna och samverka med relevanta aktörer.

Syfte: Genom att bilda en grupp för samordning av arbetet och samtidigt definiera och dokumentera ramarna för gruppens samordningsansvar ökar chansen att få långsiktighet i arbetet.

Exempel: Gruppen kan bestå av representanter från olika områden som smittskyddsenhet, vårdhygienisk enhet, infektionsklinik, farmaci, primärvård och klinisk mikrobiologi. Därutöver kan även representanter från veterinärmedicin och tandvård ingå som adjungerade deltagare. Gruppen kan samverka med exempelvis chefsläkare, patientsäkerhetsstrateg eller -grupp, folkhälsostrateg/ hållbarhetsstrateg, representant från inköp- och upphandlingsenhet, fastighet, drift eller annan funktion som anses lämplig. Ofta har strateger inom dessa funktioner en drivande och stödjande funktion samt helikopterperspektiv över regionens utvecklingsområden vilket ökar möjligheten till synergieffekter mellan olika utvecklingsområden och regionala forum.

För att lyckas med arbetet behöver Strama-gruppen ha vissa förutsättningar där de viktigaste är finansiering och avsatt tid till arbetet.

Föreslagna minimiresurser till regionala Stramagrupper

Andra exempel kan vara en tydlig rollbeskrivning med uttalade avgränsningar och mandat till beslutsfattande samt internt kommunikationsstöd.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Syfte: Att aktivt ge stöd ökar möjlighet till dialog och samverkan rörande kriteriearbetet mellan regionens olika antibiotikasmarta verksamheter. Hur, och med vilka tillsatta resurser, arbetet ska gå till bör konkretiseras för att tydligt koppla strategi till operativ verksamhet.

Exempel: Gruppen bör formulera en strategi för samverkan med exempelvis specialistvård och/eller primärvård där antibiotikaförskrivningen är hög.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Syfte: Att följa upp de beslut som fattats ger tydliga signaler till verksamheterna om att frågan är fortsatt prioriterad. Uppföljningen är också en förutsättning för att kunna se att lämpliga aktiviteter genomförts och resurser har använts, samt för att mäta effekter av de beslut som fattats.

Att vara öppen och tydlig i informationen till regioninvånarna kring arbetet aktualiserar även frågor kring smitta och antibiotikaresistens för politiker, medarbetare i regionen och regioninvånare. Strama-gruppen bör också på ett få möjlighet att träffa regionen en gång om året för att presentera arbetet.

Exempel: Exempel på uppföljningsdokument kan vara årsredovisning, patientsäkerhetsberättelse, hållbarhetsredovisning.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Syfte: Insatserna syftar till att dels informera invånarna om hur regionen arbetar för att förebygga infektioner, motverka smittspridning och antibiotikaresistens, och dels för att öka invånarnas förståelse för samt främja dess beteenden för ansvarsfull antibiotikaanvändning och minskad smittspridning. Regionen kan ge Strama-gruppen uppdraget att utforma insatser men bör då stå som avsändare i kommunikationen med regioninvånarna.

Exempel: Regionen kan i samband med lokala, nationella eller internationella event informera om det egna arbetet med antibiotikasmart region och samtidigt informera om vad invånare själva kan göra. Det kan ske i samverkan med regionens kommuner, närliggande regioner eller inom sjukvårdsregioner, med bibliotek eller apotek samt i samband med den årliga internationella antibiotikaveckan (18–24 november) eller internationella handhygiendagen (5 maj). Det är också viktigt att genomföra insatser på ett tillgängligt och jämlikt sätt.

Regionen kan även göra en insats via SFI/samhällsorientering, där Folkhälsomyndighetens informationsmaterial Hälsa och antibiotika kan användas

Hälsa och antibiotika för SO-kommunikatörer (vamed.se)
Inloggning: antibiotikasmartsverige
Lösen: Antibiotika

Regionen kan även använda informationsmaterial från skyddaantibiotikan.se

Uppdaterad
Dela länk till frågan