Migration, sexuell hälsa och hiv och STI-prevention – En kartläggning av unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i Sverige

Lyssna

Majoriteten av unga migranter i denna enkätundersökning upplevde sig ha en bra eller mycket bra generell och sexuell hälsa. Däremot hade en dryg fjärdedel av männen och en dryg femtedel av kvinnorna upplevt oönskade sexuella handlingar. En femtedel av männen och en dryg tiondel av kvinnorna hade inte sökt vård för sexuell och reproduktiv hälsa det senaste året, trots ett upplevt behov. Förutom könsskillnader fanns även generellt skillnader utifrån exempelvis ursprungsland, migrationserfarenhet och utbildningsnivå bland respondenterna.

Rapporten redogör för resultaten från en enkätundersökning av unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa. Den finns även i en sammanfattande version, Migration, sexuell hälsa och hiv/STI prevention – en sammanfattande rapport.

Rapporten kan användas som ett kunskapsunderlag inför framtida forskning och prioriteringar av förebyggande insatser inom området. Rapporten är till för personer som möter unga migranter, inom exempelvis hälso- och sjukvård, kommun, landsting, myndigheter och civilsamhällets organisationer. Den vänder sig även till tjänstemän, beslutsfattare och forskare inom området. Undersökningen utfördes av Umeå Universitet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Relaterad läsning

Migration, sexuell hälsa och hiv/STI prevention - en sammanfattande rapport

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 132
Artikelnummer: 19097