Smittvägarna fortfarande oklara

Det finns fortfarande mycket som är oklart med spridningen av viruset. Kameler har visat sig kunna bära på viruset och många fall har haft kontakt med kameler eller kamelprodukter. Rapporterade fall senaste tiden har framförallt varit kopplade till spridning omkring sjukhusvårdade patienter. Det är både sjukvårdspersonal, anhöriga och andra patienter på sjukhus som smittats.

Utredning pågår

För att utreda smittspridningen har ett stort antal personer som varit i kontakt med sjuka patienter provtagits. Bland de som testats har flera inte varit sjuka eller enbart uppvisat milda symtom. Detta gäller framförallt yngre i övrigt friska personer. Personer med underliggande sjukdomar såsom, diabetes, njursvikt, kronisk hjärt- och lungsjukdom och nedsatt immunförsvar är fortfarande överrepresenterade bland de allvarliga fallen. Utöver ökningen av fall lokalt så har nyligen personer som smittats i länder på arabiska halvön även diagnosticerats i Grekland, Egypten och Malaysia.

Oklart om spridning mellan människor ökat

Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC publicerade med anledning av utvecklingen en uppdaterad riskvärdering 24 april. I denna skriver man att det finns för lite information om de nya fallen och andra faktorer som kan påverka antalet upptäckta fall, till exempel ökad provtagning eller förändringar i laboratoriemetoder, för att kunna avgöra säkert om spridningen mellan människor har ökat eller om man bara upptäcker fler fall än man gjorde tidigare. Studier av viruset har inte kunnat påvisa någon förändring som skulle ha gjort det mer spridningsbenäget.

Sammanfattningsvis gör man bedömningen att risken för spridning från området är oförändrad. Det vill säga att det fortfarande är sannolikt att enstaka personer som smittas i området kommer att diagnosticeras i europeiska länder efter vistelse i riskområden och att länderna därför bör ha goda rutiner för att ta emot misstänkta patienter för att minska risken för fortsatt spridning lokalt.

Försiktighetsåtgärder

Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC uppmanar resande och EU-medborgare boende i områden där sjukdomen sprids att vidta följande försiktighetsåtgärder:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten alternativt om det inte finns synlig smuts använda handdesinfektion.
  • Att äta väl genomstekt eller kokt mat, skölja grönsaker och frukt väl och undvika opastöriserade produkter, i synnerhet kamelmjölk.
  • Undvika kontakt med djur i synnerhet kameler. Skydda sig vid kontakt med personer som är sjuka med luftvägssymtom, diarré eller andra infektionssymptom.
  • Rådfråga läkare inför resa om man lider av någon kronisk sjukdom som kan öka risken att insjukna.

Risken bedöms som liten vid resa

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen på arabiska halvön kontinuerligt. I nuläget bedöms fortfarande att risken att smittas vid resa till området är mycket liten, men att det är viktigt att vara medveten om sjukdomen och vad man kan göra för att skydda sig. Det är också mycket viktigt att nämna att man rest i området om man behöver söka vård efter hemkomsten så att man kan bli omhändertagen på rätt sätt.

Sjukdomsinformation om Coronavirus

Diagnostik av MERS-CoV utförs på Folkhälsomyndigheten.

För information om provmaterial och analys se MERS-CoV Detektion av virus-nukleinsyra (RNA) i kliniskt prov.

För falldefinition av misstänkta fall under utredning se: Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers

Kategori: Nyhet