Utbrottet i Gävle omfattar hittills omkring 200 fall, medan de övriga har färre än 10 fall per sjukhus. I Uppsala har enstaka stammar av samma epidemiologiska PFGE-typ som den i Gävle förekommit. Den stam som finns i Borås har tidigare förekommit i ett utbrott på ett sjukhus i Kungälv. På de övriga orterna har smittspridningarna utgjorts av endast lokalt förekommande stammar.

Karolinska universitetssjukhuset hade 2007-2009 ett stort utbrott av VRE. Samma typ orsakade också omfattande utbrott både i Halland och Västmanland. Efter utbrottet har man i Stockholm noterat förekomst av flera olika VRE-typer och även flera mindre spridningar av VRE på olika vårdavdelningar på sjukhus. Dock är inget av de nu förekommande utbrotten orsakade av samma PFGE-typ som den som orsakade den omfattande smittspridningen under perioden 2007-2009.

Viktigt med åtgärder för att minska smittspridningen

Att det förekommer spridning av VRE på så många platser inom sjukvården i Sverige kan tolkas som att det behövs en förbättring inom flera områden som påverkar smittspridning. Både tillgång till enkelrum, nivå på bemanning och nivå på städning och desinfektion behöver beaktas. Givetvis måste även följsamheten till andra åtgärder som basala hygienrutiner inklusive handhygien säkerställas. Eftersom omfattningen av antibiotikaanvändningen är en viktig faktor för spridning av VRE är det också viktigt att granska gällande antibiotikapolicy och antibiotikaanvändning.

Kunskapsunderlag om VRE

Ett kunskapsunderlag med rekommendationer för att minimera smittspridning av VRE sammanställdes 2011 av Smittskyddsinstitutet. Underlaget riktar sig i första hand till mikrobiologiska laboratorier, hygienorganisationer och smittskyddsenheter, samt alla vårdinrättningar som kommer i kontakt med VRE-problematiken. Det kan laddas ned från Folkhälsomyndighetens hemsida.

Nationell övervakning av VRE med epidemiologisk typning

Folkhälsomyndigheten utför epidemiologisk typning med PFGE på samtliga nya fall av VRE. Detta görs som ett led i den nationella övervakningen och medför också att man snabbt kan upptäcka om vissa VRE-stammar skulle få en spridning mellan landsting och sjukvårdsenheter.

Kategori: Nyhet