Politiska beslutsfattare och forskare bör samverka för att arbetet mot resistenta bakterier ska nå bästa resultat. Viktigt är också att ett helhetsgrepp tas kring människa, djur och miljö. Det är de övergripande slutsatserna från ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Kina, finansierat av Sida och samordnat av Folkhälsomyndigheten.

Projektet bestod av fem delar:

  • Antibiotika som en del i undervisningen för en hållbar utveckling.
  • Förskrivning och användning av antibiotika och förekomst av ESBL hos friska personer i Shandongprovinsen, Kina.
  • Förekomst av ESBL-producerande Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae hos patienter med urinvägsinfektion inom primärvården.
  • Jämförande studie gällande antibiotikaförskrivning i Sverige och Kina.
  • Undersökning av förekomst av antibiotikaresistens och rationellt användande av antibiotika på universitetssjukhus i Kina och Sverige.

Delprojekten har alla bidragit med resultat som är viktiga för det fortsatta arbetet med att bekämpa uppkomst och spridning av resistenta bakterier.

Bakgrund

En svensk-kinesisk samverkansgrupp mot antibiotikaresistens bildades 2009 efter tidigare diskussioner på ministernivå. Gruppen, bestående av framstående forskare inom området, upprättade en handlingsplan som undertecknades av Sveriges dåvarande äldre- och folkhälsominister Maria Larsson samt Kinas dåvarande hälsominister Chen Zhu.

Handlingsplanen låg till grund för de mål som sedan formulerades i ett projekt kallat Sino-Swedish Bilateral Cooperation on Management of Antibiotic Resistance.
De medverkande i projektet är företrädare från Zhejiang University och Shandong University, Kinas hälsoministerium genom National Institute of Hospital Administration, Kinas miljöministerium genom Centre for Environmental Education and Communications (CEEC), the Chinese PLA General Hospital, Linköpings Universitet, Lunds Universitet, Landstinget i Uppsala län, Uppsala Universitet och Karolinska Institutet.
Ett nytt samverkansprojekt med flera av de tidigare inblandade parterna har nu inletts. Det är femårigt och finansieras av Vetenskapsrådet.

Mer utförlig information finns i projektets slutrapport. (PDF-dokument, 328 kB)

Läs informationsblad (engelska) (PDF-dokument, 431 kB)

Kategori: Nyhet