På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram rapporten som är en uppföljning av Öppna jämförelser folkhälsa 2009.

Syftet med rapporten är att bidra till att förbättra folkhälsan genom att stimulera till systematiskt förbättringsarbete inom olika verksamheter på regional och lokal nivå, som bidrar till att förbättra folkhälsan.

Årets rapport redovisar ett 40-tal indikatorer, vilket är dubbelt så många jämfört med 2009 års rapport. Uppföljningen visar att folkhälsan har förbättrats på en rad områden, men liksom i den föregående rapporten visar det sig att det finns stora skillnader mellan kommuner och mellan landsting samt mellan olika grupper i samhället när det gäller livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsa.

Rapportens innehåll bygger i vissa delar på samma källor som Folkhälsomyndighets årsrapport Folkhälsan i Sverige och den nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor där liknande resultat har redovisats tidigare.

Verktygslåda hos SKL

SKL har tillsammans med sina medlemmar tagit fram en webbaserad verktygslåda som ska underlätta för kommunerna att göra egna analyser av resultaten i rapporten Öppna jämförelser folkhälsa.

Läs mer och beställ/ladda ner Öppna jämförelser folkhälsa 2014

SKL:s verktygslåda

Kategori: Nyhet