Totalt har 655 fall av kikhosta rapporterats under 2014, fram till den 15 december, med en ökning framför allt efter sommaren. 114 fall har rapporterats bland spädbarn, varav de flesta (99) var yngre än 5 månader. Antalet fall av kikhosta under året kommer troligen upp i drygt 670 totalt. Så många fall har inte rapporterats sedan 2007. De senaste åren har cirka 200–300 fall rapporterats totalt varav 40–50 spädbarnsfall.

Verklig ökning

Folkhälsomyndigheten bedömer att ökningen av antalet rapporterade fall beror på en reell sjukdomsökning, inte enbart på en ökad provtagning eller på att mildare sjukdomsfall bland spädbarn blivit diagnostiserade i år jämfört med tidigare år.

Kikhostevaccinet har få biverkningar och skyddar det lilla barnet när man väl har börjat vaccinera vid tre månaders ålder. Däremot har det visat sig ha kortare tids effektivitet mot sjukdomen än förväntat. Skyddet avtar redan 4–6 år efter påfyllnadsdoserna vid 12 månader och 5–6 års ålder. Detta skulle kunna vara en av förklaringarna till den ökning som skett bland äldre barn och tonåringar i år.

Skyddsåtgärder utreds

Folkhälsomyndighetens expertgrupp håller på att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om kikhosta som beräknas vara klart under våren 2015. Det kommer bland annat att ta upp ytterligare strategier för att skydda de allra minsta barnen, men redan nu är det angeläget att informera om vikten av att skydda spädbarn från kikhosta.

De som drabbas allvarligast av kikhosta är framförallt barn under sex månader som inte har hunnit få de två första vaccindoserna. Insatserna ska i första hand inriktas mot att skydda dem. Folkhälsomyndigheten vill påminna personal inom hälso- och sjukvården om följande åtgärder:

Informera

  • Uppmärksamma vårdgivare och föräldrar på att hosta kan vara kikhosta. Det är viktigt att vårdgivare informerar föräldrar om att kikhosta har ökat och att spädbarn yngre än sex månader har en ökad risk att få allvarlig sjukdom och därmed bör skyddas genom att inte vara i nära kontakt med personer som har besvärlig hosta.

Provtag

  • Vårdgivare bör vara frikostiga med att ta prov på spädbarn och på personer som vistas nära barnet och som har symtom på långvarig hosta även om kikningar inte förekommer. Diagnostik görs med fördel med PCR-teknik (påvisning av bakterien i nasopharynx) och svar fås inom ett dygn. Patienten är PCR-positiv minst tre veckor efter insjuknandet. Vid mer än tre veckors hosta kan serologi användas för diagnostik.

Behandla förebyggande

  • Förebyggande behandling med antibiotika kan bli aktuell, och utgör en väsentlig del av behandlingen för att undvika allvarlig sjukdom hos spädbarn. Barn under sex månader bör få förebyggande behandling redan vid misstanke om att de kan ha utsatts för smitta. Läs mer om antibiotikaprofylax här

Erbjud vaccin i tid

  • Spädbarnen får ett visst skydd redan efter första vaccindosen och har en lägre risk för allvarlig kikhosta. Därmed är det viktigt att inte fördröja administrationen av den första dosen vaccin. Den bör ges i rätt tid, när barnet är 2,5 till 3 månader gammalt.

Den som har frågor om kikhosta eller som vill komma i kontakt med sjukvården kan kontakta 1177 Vårdguiden på telefon 1177.

Kategori: Nyhet