Rabies är en akut virussjukdom som drabbar centrala nervsystemet och orsakar hjärninflammation. Viruset sprids med infekterade djurs saliv. Dödligheten i rabies är så gott som 100 procent utan förebyggande åtgärder.

Socialstyrelsen gav 1989 ut allmänna råd (SOSFS 1989:21) om förebyggande av rabies. Med tiden har kunskapen och diagnostiken förbättrats och de allmänna råden ersätts nu av de nya rekommendationerna. De vänder sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med personer som har utsatts, eller kan komma att utsättas, för rabiessmitta.

Vaccin finns att ge till personer som i sitt yrke eller på annat sätt riskerar att komma i kontakt med rabies. Det finns även en möjlighet att förhindra att sjukdomen bryter ut hos personer som redan utsatts för smitta, bland annat genom noggrann sårtvätt och behandling med immunglobulin.

Diagnostik för rabies finns tillgänglig på Folkhälsomyndigheten och sker genom påvisning av virus arvsmassa genom PCR, av antikroppar mot virus alternativt genom virusisolering.

Läs mer om rabies här

Läs Rekommendationer om förebyggande av rabies (länk borttagen 2020-01-03)

Kategori: Nyhet