Hos människa kan infektion med ehec, enterohemorragisk E. coli, orsaka allvarlig sjukdom. Den kan ge blodiga diarréer och mellan fem till tio procent av fallen drabbas av HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom), en allvarlig komplikation som framför allt drabbar barn under fem år och kan leda till njursvikt.

Smittar mellan djur och människor

Ehec-smitta är en zoonos, vilket betyder att den överförs mellan djur, framför allt idisslare, och människor. Ofta är smittförande livsmedel den direkta orsaken till infektion: till exempel dåligt genomstekta hamburgare, kallrökt korv, opastöriserad mjölk och osköljda bladgrönsaker.

Antalet rapporterade fall av ehec-infektion har ökat under senare år. Förra året rapporterades totalt 550 fall till Folkhälsomyndigheten, det största antalet sedan infektionen blev anmälningspliktig. År 2013 rapporterades tolv fall av HUS och mer än hälften av dessa var barn under sju år.

Ökad medvetenhet

Flera faktorer kan ligga bakom ökningen. Laboratoriemetodiken har blivit känsligare och medvetenheten och kunskapen om infektionen har sannolikt ökat, framför allt sedan ett stort utbrott i Tyskland 2011 där ett 50-tal personer avled, bland dem en person från Sverige.

– Det är viktigt göra en analys av orsaken till ökningen för att i förlängningen kunna göra en korrekt bedömning av vilka åtgärder som kan ha bäst effekt för att minska risken för smitta. Den ökade medvetenheten om ehec har säkert bidragit, men fler orsaker kan ligga bakom den trend som vi ser, säger Cecilia Jernberg, sakkunnig på Folkhälsomyndigheten.

Minska risk för smitta i Sverige

En viktig målsättning i strategin är att minska risken att bli smittad av ehec i Sverige. Det förutsätter att man har jämförbara metoder för diagnostik och analys hos människor, i livsmedel och hos djur så smittkällor snabbt kan identifieras och hanteras. Ett av förslagen i den femåriga strategi som nu presenteras av Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt är att genomföra studier för att öka kunskapen om olika smittkällors relativa betydelse för infektion med ehec hos människa. Något som i förlängningen kan leda till förbättrade åtgärder för att motverka smitta.

Läs Folkhälsomyndighetens statistik om ehec 2013

Läs strategin här

Kategori: Nyhet