Den stora ökningen finns bland personer i åldrarna 45–64 år, där andelen personer med fetma och övervikt ökat från 55 till 62 procent. För kvinnor inom denna åldersgrupp har ökningen gått från 45 till 53 procent, och bland männen från 65 till 70 procent.

I den äldsta åldersgruppen, 65–84 år, kan en ökning ses bland männen. Andelen män med ett BMI över 25 har ökat med 8 procentenheter, från 57 till 65 procent. Motsvarande ökning kan inte ses bland kvinnor i samma åldersgrupp.

Andelen unga vuxna, 16–29 år, som har fetma eller övervikt har inte förändrats under de senaste tio åren, utan ligger stadigt på 26 procent. Det finns inte heller någon skillnad bland 30–40 åringar, där andelen varit mellan 44 och 47 procent sedan undersökningens start 2004.

Normalvikt

2013 var andelen med normalvikt (BMI 18.5–24.9) vanligare bland kvinnor än bland män, 54 respektive 43 procent.

Undervikt

Undervikt (BMI <18.5) är vanligare bland kvinnor (3 procent) än bland män (1 procent) och är oförändrad över tid. Undervikt är vanligare i den yngsta åldersgruppen, 16–29 år. Detta gäller både för män och kvinnor, men är speciellt markant för kvinnor.

Övervikt

Övervikt (BMI 25–29.9) är vanligare bland män (42 procent) än bland kvinnor (29 procent) och är stabil över tid. Andelen ökar med stigande ålder men planar ut efter 45 års ålder.

Fetma

Fetma (BMI >30) har ökat mellan åren 2004 och 2013 med 3 procentenheter och andelen personer med fetma uppgår nu till 14 procent. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan män och kvinnor.

Fetma är mindre vanligt bland kvinnor och män i åldersgruppen 16–29 år än bland övriga åldersgrupper.

Undersökningen

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, görs årligen för att ta reda på hur befolkningen i Sverige mår och lever. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut) och Sveriges landsting och regioner. Varje år består det nationella urvalet av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år, och landsting och regioner erbjuds att delta med ytterligare urval för respektive län/region.

Kategori: Nyhet