I Stockholm utreds just nu tre mässlingsfall födda på 1940- respektive 1960-talet som insjuknat den senaste tiden. Ingen av dem hade varit utomlands innan de insjuknade och smittspårning pågår för att klargöra smittkällan. Ytterligare tre personer har insjuknat i Örebro, även där har alla blivit smittade i Sverige. I januari rapporterades det ett fall i Skåne, där en man hade insjuknat efter utlandsresan.

Mässling sprids i Europa

Det finns ingen inhemsk smittspridning i Sverige, men sjukdomen cirkulerar fortfarande i många länder i bland annat Europa. Mellan november 2012 och oktober 2013 rapporterades över 12 000 fall av mässling från de EU-länder som deltar i övervakningen. Flest fall rapporterades från Italien, Nederländerna, Rumänien, Storbritannien och Tyskland. Mässling förekommer också fortfarande i många andra länder.

Viktigt att se över grundskyddet

Det är viktigt att personer som ska resa utomlands ser över sitt vaccinationsskydd innan avresa. Oavsett resmål, bör samtliga resenärer vara skyddade mot såväl mässling, påssjuka och röda hund, som polio, stelkramp och difteri. Dessa vaccinationer utgör det så kallade "grundskyddet" som alla personer behöver, både i Sverige och speciellt vid resor. Ett grundskydd mot mässling innebär två doser av vaccin vilket ger 99 % skydd mot att insjukna.

Var uppmärksam på feber och utslag

Vården bör vara uppmärksam på personer med utslag och feber, eftersom det kan röra sig om mässling. Personer som misstänker att de har mässling ska kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 för information om vård.

95 procent av barnen är vaccinerade

I Sverige infördes vaccination mot mässling med en dos vaccin 1971 och sedan 1982 erbjuds vaccination med två doser inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Anslutningen till programmet har varit hög sedan 1980-talet och mer än 95 procent av barnen har vaccinerats. Detta har bidragit till att kraftigt minska förekomsten av mässling i Sverige, så till den grad att vi sedan slutet av 1980-talet inte längre har någon inhemsk smittspridning av sjukdomen i landet.

Personer som är födda före vaccinationsprogrammet har nästan alltid haft mässling som barn. Personer födda på 1960- och 1970-talet kan däremot ha undgått mässlingsinfektion och heller inte blivit vaccinerade med två doser, så att de riskerar att insjukna om de träffar på viruset. Även bland barn och unga vuxna finns det idag personer utan fullgott skydd.

Genom resenärer som smittas utomlands kan mässlingen sprida sig till personer i Sverige, ibland till enstaka personer och ibland orsaka större eller mindre utbrott. De senaste tre åren har till exempel Skåne, Stockholm och Uppsala haft utbrott som startade med personer som varit på resa.

Genotypning av mässlingsprover

Vid mässlingsdiagnos är det önskvärt att prov skickas vidare från det diagnosticerande laboratoriet till Folkhälsomyndigheten för genotypning. Den molekylära undersökningen är en viktig del av smittspårningen och bidrar till Sveriges WHO-ackreditering för mässling.

Mer information

http://www.1177.se

Smittskydd Stockholm

Statistik för mässling

Sjukdomsinformation om mässling

Laboratorieanalyser vid Folkhälsomyndigheten

Kategori: Nyhet