En jämförelse mellan 2004 och 2013 visar att riskkonsumtion av alkohol bland män mellan 16–29 år har minskat från drygt fyra av tio män till omkring tre av tio män.

Minskad skillnad mellan könen

Eftersom andelen män med riskkonsumtion av alkohol har minskat medan den inte gjort det i samma utsträckning för kvinnor så har skillnaden mellan könen minskat. Fortfarande är dock män riskkonsumenter i större utsträckning än kvinnor; 19 procent av männen jämfört mot 12 procent av kvinnorna under 2013.

Hur mäts riskkonsumtionen?

Folkhälsomyndigheten beskriver riskkonsumtion av alkohol som konsumtion som medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Riskkonsumtion av alkohol har i år definierats om i den nationella folkhälsoenkäten för att göras i enlighet med den definition som regeringen beslutat inom ramen för uppföljningen av regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. I jämförelse med tidigare beräkningar är nu andelen riskkonsumenter högre. För att jämförelserna mellan olika år ska bli korrekta är statistiken framtagen med det nya beräkningssättet även avseende tidigare år.

Läs mer om hur riskkonsumtion beräknas (länk borttagen 2019-08-23)

Undersökningen

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor görs årligen för att ta reda på hur befolkningen i Sverige mår och lever. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut) och Sveriges landsting och regioner. Varje år består det nationella urvalet av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år, och landsting och regioner erbjuds att delta med ytterligare urval för respektive län/region.

Kategori: Nyhet