Det är vanligare att homo- och bisexuella personer uppger att de har ett dåligt allmänt hälsotillstånd än den övriga befolkningen. Vanligast är detta bland de bisexuella kvinnorna och homosexuella männen. Det är framför allt unga bisexuella kvinnor som uppvisar störst ohälsa bland de grupper som jämförts. De bisexuella kvinnorna har också minst tillit till andra människor, och upplever mest våld och har mest självdestruktiva beteenden såsom självmordstankar och självmordsförsök av de grupper som jämförts.

Mer kunskap behövs

En viktig slutsats i rapporten är att det finns behov av fördjupade studier om effektiva hälsofrämjande och förebyggande åtgärder bland homo- och bisexuella personer. Sådan kunskap är väsentlig för att nå det övergripande nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Hälsa på lika villkor

Rapporten bygger på resultat från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor och beskriver utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella personer under perioden 2005–2012.

Läs hela rapporten:

Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer. Resultat från nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. (PDF-dokument, 2,5 MB)

I det fortsatta arbetet med uppdraget kommer senare även data för transpersoner att redovisas. Slutredovisning sker till regeringen senast 1 juni 2015.

Kategori: Nyhet