Självmord är ett allvarligt folkhälsoproblem som på många sätt drabbar en stor del av befolkningen. Det är den vanligaste dödsorsaken för män i åldrarna 15 till 44 år. För kvinnor i samma åldersgrupp är självmord den vanligaste dödsorsaken efter cancer. Det lidande och de kostnader som självmord ger upphov till gör det till ett allvarligt folkhälsoproblem.

För att stärka det lokala och regionala självmordsförebyggande arbetet har regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att tillsammans med en rad samrådsaktörer utreda och ta fram ett förslag för hur den nationella kunskapsstyrningen avseende självmordsprevention ska organiseras.

Förslaget till en struktur för kunskapsstyrning ska säkerställa arbetet med att bland annat sammanställa och sprida kunskap om effektiva metoder för självmordsprevention, vägleda och följa upp det förebyggande arbetet och skapa förutsättningar för ett kontinuerligt förbättringsarbete lokalt och regionalt.

Många aktörer arbetar i dag med att förebygga självmord och arbetet är organiserat på olika sätt runt om i landet. Ett första steg i uppdraget är därför att kartlägga det suicidpreventiva arbetet, och sedan inventera lokala och regionala aktörers behov avseende kunskap och stöd i att omsätta den kunskapen i praktiken.

– Målet med det här uppdraget är att presentera ett förslag på en långsiktig hållbar struktur för det förebyggande arbetet som är både behovsanpassad och ändamålsenlig, och inte minst förankrad hos dem som förslaget kommer att beröra, säger Jenny Telander, projektledare vid Enheten för Psykisk hälsa och uppväxtvillkor.

Frågan om självmord och självmordsprevention är nära sammankopplad med förebyggande av psykisk ohälsa och främjande av psykisk hälsa. Folkhälsomyndigheten arbetar nu med att ta ett tydligare helhetsgrepp om frågan eftersom psykisk hälsa i sin tur är nära sammankopplat med en rad andra viktiga hälsofrågor. Myndighetens uppgift är framförallt att lyfta det befolkningsinriktade, hälsofrämjande perspektivet.

Regeringsuppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2015 och genomföras i dialog med samordningsfunktionen för regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO – psykisk ohälsa).

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats

Relaterade länkar

PRIO – Regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa

Kategori: Nyhet