Den psykosomatiska ohälsan bland ungdomar i Sverige ökar. Andelen elever med självrapporterade psykiska och somatiska besvär – exempelvis huvudvärk och nedstämdhet – är dubbelt så hög 2014 jämfört med vad den var 1985. Det visar färska resultat från undersökningen Skolbarns hälsovanor.

Ökningen är stor både bland pojkar och flickor i 13- och 15-årsåldern. Bland eleverna i 11-årsåldern ses däremot inga liknande trender med ökande ohälsa över tid.
Skolbarns hälsovanor är en internationell studie som genomförs vart fjärde år och som samordnas av Världshälsoorganisationen (WHO). Ett 40-tal länder deltog i den senaste undersökningen. Sverige har deltagit sedan 1985. Data samlas in med frågeformulär som eleverna besvarar i skolan. Elever i årskurserna 5, 7 och 9 svarar anonymt på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och skolsituation.

Syftet med Skolbarns hälsovanor är att öka kunskapen om levnadsvanor och förhållanden som anses viktiga för barns och ungdomars hälsa, följa utvecklingen över tid och göra jämförelser med barn och ungdomar i andra deltagande länder.

De resultat som nu presenteras kommer från den datainsamling som genomfördes vårterminen 2014, den åttonde i ordningen. Närmare 8 000 elever från cirka 400 skolor över hela landet deltog och svarsfrekvensen var 79 procent.

Fördjupade analyser krävs för att få kunskap om, och i så fall hur, miljön i hemmet, skolan eller andra bidragande faktorer har påverkat utvecklingen.

En fullständig rapport från hela undersökningen kommer att publiceras av Folkhälsomyndigheten under hösten 2014.

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige (PDF-dokument, 470 kB)

Faktablad: Tonåringars psykiska hälsa

Kategori: Nyhet