Hepatitvirus B och C orsakar leverinflammation och kan övergå i en kronisk infektion. Det finns effektiv behandling som i många fall kan bota hepatit C-infektion och behandling som används vid hepatit B-infektion för att minska risken för allvarliga komplikationer. Obehandlad hepatitinfektion kan leda till levercirros eller levercancer. För hepatit B finns det effektivt vaccin som skyddar mot infektion. Exempel på grupper av människor som har högre risk att drabbas av hepatitinfektion är personer som injicerar droger, män som har sex med män, partners till person med akut eller kronisk hepatit, sjukvårdspersonal med flera. Andelen drabbade varierar också mellan olika delar av världen.

Personer som injicerar droger, eller befinner sig i risk att börja injicera, utgör en målgrupp i samhället som är i stort behov av hälsofrämjande och förebyggande insatser mot hepatiter, framför allt hepatit C. Folkhälsomyndighetens ambition för det hepatitförebyggande och hälsofrämjande arbetet innebär bland annat att stödja hälso- och sjukvården, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, Socialtjänsten och frivilligorganisationer så att de kan tillhandahålla insatser som är utformade och anpassade efter målgruppens behov. För individen kan detta bland annat innebära lättillgänglig kontakt med hälso- och sjukvård, testning, rådgivning och vaccination, samt att kunna byta ut använda injektionsverktyg.

Folkhälsomyndigheten tar nu fram en vägledning med tillhörande kunskapsunderlag som syftar till att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet mot hepatit och hiv för personer som injicerar droger i Sverige. Vägledningen kommer att publiceras senare under 2014.

Folkhälsomyndigheten ger även finansiellt stöd till externa projekt, som exempelvis Svenska Brukarföreningens webbportal kring hepatit C.

Hepatit B

Varje år anmäls närmare 2 000 fall av hepatit B-infektion. Mellan 100 och 150 av dessa har en akut infektion och har alltså smittats nyligen, medan övriga bär på kvarstående hepatit B-virus och har en kronisk infektion. Bärare av kronisk hepatit B-infektion är ofta personer födda i utlandet som smittats före ankomst till Sverige. Det är mycket viktigt att inflyttade till Sverige tidigt nås av information och möjlighet till testning, vaccination och eventuell behandling för hepatit B. Det är också betydelsefullt att ge information om infektionen till utlandsresenärer som planerar att besöka länder med hög prevalens, t ex Thailand. Smittspridningen i Sverige minskade under 2013, särskilt bland personer som injicerar droger. Nedgången speglar troligtvis resultatet av hälsofrämjande och förebyggande insatser, band annat lättillgänglig och gratis vaccinering för målgruppen.

Hepatit C

Av hepatit C-infektion rapporteras ca 2 000 fall varje år. Av dessa bedöms 100-150 vara nyinfekterade. Under 2000-talet är den långsiktiga trenden av rapporterade fall nedåtgående, vilket beror på en minskning av antalet nydiagnostiserade, oftast kroniska fall bland personer i äldre åldersgrupper. Då kronisk infektion kan vara utan symtom under lång tid kan dessa personer ha smittats längre tillbaka i tiden. Idag sprids hepatit C i Sverige framför allt bland personer som injicerar droger där ett minskat antal fall under senare år kan ses i åldersgrupperna från 25 år och äldre. Däremot ses ingen minskning bland unga under 25 år, vilket visar på en fortsatt smittspridning bland unga som injicerar droger och en påtaglig risk att infekteras redan vid injektionsdebuten.

Sprututbytesprogram vars mål bland annat är att minska spridningen av hepatit, finns nu på fem platser i landet. Med en undre åldersgräns på 20 år finns risk för att hälsofrämjande och förebyggande insatser inte når en utsatt yngre del av målgruppen.

Läs mer

Hepatit B - sjukdomsstatistik

Hepatit C - sjukdomsstatistik

Smittsamma sjukdomar: hepatit B

Smittsamma sjukdomar: hepatit C

Kategori: Nyhet