För att utveckla ny kunskap om stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har Folkhälsomyndigheten delat ut medel till två forskningslärosäten – Göteborgs universitet och Högskolan i Jönköping. Universiteten har samverkat med olika kommuner för att utveckla, följa upp och utvärdera det stöd som erbjuds i dag.

Brister i samhällets stöd

Resultat från projektet vid Göteborgs universitet visar att föräldrar är nöjda med enskilda insatser och yrkesverksamma de möter, men missnöjda med hur samordningen av stödet fungerar. Projektet visar vidare att stödet fungerar bättre när barn med funktionsnedsättning är yngre (förskolebarn). Den period som flest föräldrar beskriver som problematisk är tonårstiden och övergången till vuxenlivet. Då är det ofta svårare att få skolan och kamratrelationer att fungera väl. Kontakten med yrkesverksamma inom stödsystemet är då också glesare samtidigt som osäkerheten och oron inför framtiden är stor hos såväl föräldrarna som den unge själv.

Gemensam modell kan underlätta

Baserat på resultat från projektet i Göteborg pekar forskarna på att de olika verksamheterna och huvudmännen kring familjer med barn med funktionsnedsättning behöver arbeta utifrån en gemensam modell för promotiva, preventiva och riktade insatser – t.ex. att stärka förälderns kommunikation och relation med barnet, att hjälpa föräldrarna med samordning av barnets insatser eller se till att föräldrarna får en väl fungerande avlastning.

Dubbla roller för yrkesverksamma

Resultaten från projekten vid Högskolan i Jönköping visar att de yrkesverksamma många gånger har dubbla roller. Å ena sidan ska de se till att familjerna får det stöd de har rätt till. Å andra sidan ska de som myndighetsutövare bedöma om stödet behövs. Forskarna anser att om möjligt bör rollen som myndighetsutövare skiljas från rollen som stödperson.

Utbildning kan öka sannolikheten till stöd

Inom projektet i Jönköping har man arbetat fram och provat ett fortbildningspaket om lindrig utvecklingsstörning riktat till yrkesverksamma i berörda verksamheter (se länk nedan). Resultaten tyder på att personal som utbildats om lindring utvecklingsstörning blir mer uppmärksam på denna grupp, vilket ökar sannolikheten att familjer i större utsträckning söker och får stöd.

Bakgrund

Den nationella föräldrastödsstrategin vill göra det möjligt för alla föräldrar med barn 0–17 år att ta del av föräldrastöd med hög kvalitet. 2010 fick Statens folkhälsoinstitut (numera Folkhälsomyndigheten) i uppdrag av regeringen att fördela tio miljoner kronor till ett eller två lärosäten som i samarbete med varsin kommun skulle utveckla, följa upp och utvärdera stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Resultaten som presenterats ovan finns att läsa i sin helhet i de båda projektens forskningsrapporter. Den som vill kan även ta del av Högskolan i Jönköpings fortbildningspaket.

Forskningsrapport Göteborg universitet (PDF, 1,7 MB)

Forskningsrapport Högskolan i Jönköping (PDF, 295 kB)

Fortbildningspaket riktat familjestöd (PDF, 2,5 MB)

Du kan läsa mer om föräldrastöd här på vår webbplats, eller i Föräldrar spelar roll – vägledning i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete (länk borttagen 2019-03-28) som nu finns beställningsbar i ny upplaga.

Kategori: Nyhet